Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích29.4 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6444 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 đường Vương Thừa Vũ (đoạn từ đường Phó Đức Chính đến đường Ngô Quyền)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 8499/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất tuyến đường 30m đoạn qua khu công viên văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo;

Căn cứ Quyết định số 10149/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch khu vực phía Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo;

Theo nội dung Công văn số 4259/UBND-QLĐTư ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến công trình đường Vương Thừa Vũ (đoạn từ đường Hồ Nghinh đến đường Ngô Quyền);

Theo nội dung Công văn số 5789/UBND-QLĐTư ngày 27 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến công trình đường Vương Thừa Vũ (đoạn từ đường Hồ Nghinh đến đường Ngô Quyền);

Xét nội dung Tờ trình số 1317/TTr-GTNT ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 đường Vương Thừa Vũ (đoạn từ đường Phó Đức Chính đến đường Ngô Quyền);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 877/TTr-SXD ngày 28 tháng 8 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 đường Vương Thừa Vũ (đoạn từ đường Phó Đức Chính đến đường Ngô Quyền), kèm theo bản vẽ do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ B&R lập với những nội dung chính như sau:

I. Vị trí và ranh giới nghiên cứu quy hoạch:

1. Vị trí: Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới quy hoạch:

Ranh giới sử dụng đất được xác định bởi các điểm R1, R2,…,R22 (kèm theo bản vẽ) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp : Dự án Khu Công viên văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo và Dự án Khu vực phía Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo;

- Phía Nam giáp : Khu đất diện tích khoảng 4.000m2 dự kiến bố trí cho Công ty TNHH Đông Hải để xây dựng Nhà hàng dịch vụ - du lịch Đông Hải; Và khu đất thương mại dịch vụ diện tích khoảng 3.795m2;

- Phía Đông giáp : Đường Phó Đức Chính;

- Phía Tây giáp : Đường Ngô Quyền.3. Quy mô

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 7.690m².

- Bề rộng mặt cắt ngang: B­n = 30,0m (4,5m+7,5m+6,0m+7,5m+4,5m).

4. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất

STT

Thành phần sử dụng đất

Diện tích

(m2)

Tỉ lệ

(%)

01

Giao thông, hạ tầng kỹ thuật

7543,79

98,10

02

Đất cây xanh, thảm cỏ

146,21

1,9

Tổng cộng

7690.00

100

Điều 2.

- Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định; Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, gửi Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan điều chỉnh phần diện tích đất 146,21m2 quy hoạch cây xanh, thảm cỏ thành đất xây dựng vỉa hè trong quá trình triển khai các bước xây dựng cơ bản tiếp theo.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, hướng dẫn các thủ tục thu hồi, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung tại Quyết định số 8499/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 10149/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không trái với nội dung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc; Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà nẵng; Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ B&R; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

Nơi nhận:

- Như điều 4;- CT và các PCT;

- Lưu: VT, QLĐTh.
: images -> danang -> file -> chuyende -> thong%20tin%20quy%20hoach
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015
thong%20tin%20quy%20hoach -> V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương