Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 27.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích27.83 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo Công văn số 8670/UBND-QLĐTh ngày 02 tháng 11 năm 2015 và Công văn số 10088/UBND-QLĐTh ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v liên quan đến phương án kiến trúc xây dựng công trình tại 02 thửa đất số 29 và 30 góc đường Võ Nguyên Giáp – Thích Phước Huệ, quận Sơn Trà;

Xét nội dung Tờ trình số 03/TTr-TĐ ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 128/TTr-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast, kèm theo bản vẽ quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Bách lập với những nội dung chính như sau:

I. Vị trí và ranh giới nghiên cứu quy hoạch:

1. Vị trí: Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới quy hoạch:

Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm R1, R2,..., R9 (có bản vẽ kèm theo) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp : Đường Thích Phước Huệ;

- Phía Nam giáp : Đất ở;

- Phía Tây giáp : Đường Đỗ Thế Chấp;

- Phía Đông giáp : Đường Võ Nguyên Giáp.3. Quy mô:

Tổng diện tích đất quy hoạch: 3.966m2.3.1 Nội dung quy hoạch:

Quy hoạch dự án Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ cao cấp Central Coast trên khu đất diện tích 3.966m2 với diện tích xây dựng công trình 2.390m2, mật độ xây dựng công trình 60%, tầng cao xây dựng công trình 43 tầng (42 tầng nổi và 01 tầng hầm). Khoảng lùi xây dựng công trình đường Võ Nguyên Giáp từ 9,0m ÷ 12,5m, đường Thích Phước Huệ 7,3m, đường Đỗ Thế Chấp 7,1m và cạnh biên phía Nam khu đất từ 2,5m ÷ 9,2m. Tổ chức giao thông nội bộ và cây xanh cảnh quan.3.2. Bảng cân bằng sử dụng đất:

STT

Thành phần sử dụng đất

Diện tích

(m2)

Tỉ lệ

(%)

01

Công trình

2.390

60

02

Sân vườn – giao thông

1.576

40

Tổng cộng

3.966

100

Điều 2.

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt.

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch chiều cao và thoát nước, gửi Sở Xây dựng lập thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại Công văn số 11321/UBND-QLĐTh ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập phương án kiến trúc các hạng mục công trình gửi Sở Xây dựng xem xét, báo cáo UBND thành phố thống nhất trước khi thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo. Hạng mục căn hộ cao cấp phải đảm bảo các tiêu chí phân hạng nhà chung cư theo quy định.

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông có Văn bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng (giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh...) với các đơn vị quản lý trước khi triển khai xây dựng.

- Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH


- Như điều 4;

- Lưu: VT, QL Đô thị.Huỳnh Đức Thơ: wp-content -> uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> Hãy là người đầu tiên biết
uploads -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
uploads -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
uploads -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
uploads -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
uploads -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương