Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 47.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích47.68 Kb.
#1030


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6835 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 9 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu đô thị số 1 Bắc ga đường sắt mới

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 thánh 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 5429/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 1 - Đô thị Bắc nhà ga đường sắt mới, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 1130/TTr-BQL ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 1 - Bắc ga đường sắt;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 906/TTr-SXD ngày 08 tháng 9 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tỉ lệ in 1/1000) Khu đô thị số 1 - Bắc nhà ga đường sắt mới, kèm theo Bản vẽ ký hiệu KT 02/02 do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính như sau:


I. Vị trí, và ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

1.Vị trí khu đất: Khu đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc các phường Hoà Khánh Nam và Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch: Khu đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có đặc điểm:

- Phía Đông Nam: Giáp đường Đông Trí.

- Phía Tây Bắc: Giáp Khu dân cư chợ và phố chợ Hoà Khánh, Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.- Phía Tây Nam: Giáp ga đường sắt mới và Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532.

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Hoà Khánh và Khu dân cư chợ và phố chợ Hoà Khánh.

II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch giữ lại chỉnh trang các khu vực có mật độ dân cư cao và hình thành các khu dân cư mới phục vụ công tác bố trí tái định cư; Đồng thời, điều chỉnh tách phần diện tích đất Trường Đại học Sư phạm ra khỏi ranh giới quy hoạch của dự án.

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

- Tổng diện tích nghiên cứu trước khi điều chỉnh quy hoạch là 843.668m2.

- Tổng diện tích nghiên cứu sau khi điều chỉnh quy hoạch là 714.232m2.
Bảng cân bằng đất đai

TT

Thành phần sử dụng đất

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)


Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)


1

Đất giữ lại chỉnh trang

197.664

23,43

563.972

78,96

2

Đất ở chia lô liền kề

199.345

23,63

8.896

1,25

3

Đất ở chung cư

24.966

2,96

0

0,00

4

Đất công cộng chỉnh trang

63.129

7,48

11.672

1,63

5

Đất thương mại dịch vụ

52.175

6,25

25.909

3,63

6

Đất trường Mẫu giáo

0

0,00

4.188

0,59

7

Đất thiết chế văn hoá

0

0,00

565

0,08

8

Đất cây xanh

35.801

4,24

9.017

1,26

9

Đất hành lang an toàn điện

0

0,00

22.852

3,20

10

Đất giao thông - mương kỹ thuật

270.048

32,01

67.161

9,40

Tổng cộng

843.668

100,00

714.232

100,00III. Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Giao thông:

- Mặt cắt 1 - 1: B = 11,5m (3,0m + 5,5m + 3,0m).

- Mặt cắt 2 - 2: B = 15,5m (4,0m + 7,5m + 4,0m).

- Mặt cắt 3 - 3: B = 16,5m (3,0m + 10,5m + 3,0m).

Riêng về tim tuyến và ranh giới quy hoạch sử dụng đất của đoạn đường nối từ đường Phạm Như Xương ra đường Hoàng Văn Thái được xác định theo dự án Đường nối Phạm Như Xương - Hoàng Văn Thái.
2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (trong đó lưu ý phương án cao độ, thoát nước cho khu vực dân cư giữ lại chỉnh trang), gửi Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Điều 2.

- Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; Phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND quận Liên Chiểu thực hiện việc cắm mốc ranh giới theo đồ án điều chỉnh quy hoạch được duyệt; Đồng thời, lập hồ sơ, cắm mốc để quản lý theo quy hoạch được duyệt đối với các khu đất cây xanh, các khu đất trống nằm trong ranh giới quy hoạch của dự án

- Giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng số 2 và các đơn vị có liên quan, tổ chức việc bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày. Thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy hoạch được duyệt hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung của các Quyết định trước đây liên quan đến Khu đô thị số 1 - Bắc nhà ga đường sắt mới không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; Chủ tịch UBND các phường: Hòa Khánh Nam, Hoà Khánh Bắc; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Trưởng ban Ban Quản lý dự án xây dựng số 2; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ
Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT và các PCT;

- Lưu: VT, QLĐTh.
Каталог: images -> danang -> file -> chuyende -> thong%20tin%20quy%20hoach
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015
thong%20tin%20quy%20hoach -> V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532

tải về 47.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương