Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 70.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích70.24 Kb.
#643


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 7985 / QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Mục 5, Điều 1, Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 6459/SXD-QLQH ngày 09 tháng 10 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục 5, Điều 1, Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng như sau:

Bảng cân bằng sử dụng đất

STT

Thành phần sử dụng đất

Đã phê duyệt tại Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015

Điều chỉnhDiện tích

(m²)

Tỉ lệ

(%)

Số lô

(lô)

Diện tích

(m²)

Tỉ lệ

(%)

Số lô

(lô)

01

Đất ở

48.317

41,18

174

47.867

40,81

174
Đất ở thương mại (B1)

11.666

9,94

59

11.666

9,94

59

Đất ở chia lô liền kề (B2)

5.266

4,49

30

5.266

4,49

30

Đất ở biệt thự (B4-1)

24.594

20,96

83

24.144

20,59

83

Đất khách sạn và căn hộ (B4-3)

6.791

5,79

2

6.791

5,79

2

Đất ở kết hợp khách sạn mini (B4-2)

-

-

-

-

-

-

Đất ở chung cư (B3)

-

-

-

-

-

-
Đất công trình chung cư (B3-2)

-

-

-

-

-

-

Đất công trình chung cư cao cấp và buôn bán lẻ (B3-1)

-

-

-

-

-

-

02

Đất thương mại dịch vụ (TMDV)

7.380

6,29

7

7.380

6,29

7
Club House (TMDV1)

1.000

0,85

1

1.000

0,85

1

Câu lạc bộ du thuyền và bảo trì tàu (TMDV2)

6.072

5,17

1

6.072

5,17

1

Căn tin TMDV3)

137

0,12

1

137

0,12

1

Nhà thường trực

171

0,15

4

171

0,15

4

03

Đất công viên, cây xanh, thể thao, bãi xe (X)

24.307

20,72
24.307

20,72
04

Đất khu vực bảo dưỡng tàu (C)

-

-
-

-
05

Đất cầu tàu và mặt nước biển (M)

10.000

8,52
10.000

8,52
06

Đất giao thông, mương kỹ thuật

27.307

23,29
27.757

23,66
Tổng cộng

117.311

100,00
117.311

100,00
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung tại Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không trái với nội dung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu: VT, QL Đô thị.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức ThơКаталог: images -> danang -> file -> chuyende -> thong%20tin%20quy%20hoach
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015
thong%20tin%20quy%20hoach -> V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532

tải về 70.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương