Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 47.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích47.65 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


Số: 1100 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Bàn, ngày 24 tháng 2 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 5205/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016;Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 27/TTr-NV ngày 01 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục xây dựng nền hành chính của thị xã vững mạnh, hiện đại, đảm bảo tính thông suốt toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng chính quyền đô thị.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã. Bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày.

3. Rà soát, cải tiến và nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, dễ thực hiện, giảm thời gian và chi phí. 100% thủ tục hành chính được cập nhật, bổ sung, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của thị xã, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh gắn với thực hiện tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính; tiếp tục ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên các lĩnh vực xuống dưới 10%; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký kinh doanh.

5. Triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND, Luật Trưng cầu dân ý và các quy định, hướng dẫn có liên quan. Trên cơ sở đó, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn; tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng quy định hiện hành, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

6. Từng bước sắp xếp bố trí cán bộ công chức theo đúng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

7. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân; thực hiện các hình thức đào tạo bồi dưỡng đối với công chức theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam;

8. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã.Duy trì triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 sau khi được UBND thị xã ban hành tại các đơn vị, địa phương; đầu tư trang bị máy vi tính và hệ thống mạng phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các phường, xã.

Đảm bảo 100% văn bản hành chính theo quy định của UBND thị xã và các phòng, ban trực thuộc được ban hành và lưu chuyển theo quy trình công văn đến – công văn đi qua phần mềm quản lý và điều hành công việc Q-office. Tiếp tục thực hiện phân giao trực tuyến các nhiệm vụ cụ thể từ UBND thị xã đến từng phòng ban qua hệ thống phần mềm giám sát nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó giám sát, đánh giá chính xác tiến độ thực hiện, kết quả hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra; Thực hiện triển khai đầu tư áp dụng phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công và phần mềm quản lý cán bộ, công chức trong năm 2016.

9. Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã một số cơ quan, đơn vị và 50% số phường, xã về công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó để làm cơ sở đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính đúng với nội dung theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

II. TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

1. Cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách

- Thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND được quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi.

- Tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa, tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã; kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tổ chức đăng tải công khai và thường xuyên các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý trên Cổng thông tin điện tử của thị xã và các phương tiện thông tin đại chúng sau khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để các tổ chức, doanh nghiệp và công dân có điều kiện nghiên cứu, thực hiện.2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2016; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính hiện hành, chủ động đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực qua Cổng thông tin điện tử, Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức được tiếp cận, tra cứu, giám sát được thuận lợi.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại UBND thị xã và UBND các phường, xã; triển khai áp dụng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại theo yêu cầu của UBND tỉnh; tiếp tục áp dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp xuống dưới 10% trong năm 2016.

- Đưa vào áp dụng phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện cho người dân đánh giá qua phần mềm đối với kết quả thực hiện công việc và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Điện Bàn.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thị xã theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và UBND các phường xã đảm bảo cơ cấu hợp lý, tinh gọn, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thị xã.

- Tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định, phân cấp hiện hành trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện phân cấp, ủy quyền đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau phân cấp.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định hướng dẫn phân cấp về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó phòng và tương đương thuộc các phòng ban của UBND thị xã theo Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đề án xác định vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc theo vị trí chức danh và chuyên ngành dành cho các đối tượng CCVC.

- Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với Hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn thị xã năm học 2016-2017 theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

5. Cải cách tài chính công

Nâng cao chất lượng thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.


6. Hiện đại hóa hành chính

- Xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2020; Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Thực hiện áp dụng mô hình “Cơ quan điện tử” tại UBND thị xã theo Đề án đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt; áp dụng hiệu quả phần mềm Giám sát thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao và các phần mềm nghiệp vụ phục vụ xử lý, quản lý chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi có Quyết định công bố của UBND thị xã.III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (chi tiết Phụ lục đính kèm)

IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự tham gia giám sát của người dân đối với sự lãnh đạo điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị ở thị xã và các địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC để cán bộ CCVC và nhân dân hiểu được vị trí, vai trò, yêu cầu nội dung công tác CCHC để mọi người tham gia thực hiện một cách tích cực và giám sát quá trình thực hiện chương trình CCHC ở các cơ quan đơn vị và UBND các phường, xã.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về công tác CCHC của UBND thị xã đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã.

4. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC thị xã và phường, xã với phương châm “Đào tạo đúng theo ngành, nghề của mỗi cán bộ” để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

5. Chấn chỉnh việc thực hiên chế độ thông tin, báo cáo về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, xem đây là một tiêu chí đánh giá chất lượng về CCHC, xét thi đua khen thưởng.

6. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch.

7. Đưa kết quả việc thực hiện công tác Cải cách hành chính trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xem xét, chấm diểm công tác thi đua, khen thưởng – kỷ luật trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong xét thi đua – khen thưởng, ưu tiên bình xét CBCC, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân. Trong đó, không xem xét khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với những CBCC, đơn vị có tỉ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn lớn hơn 10%/năm.8. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã, UBND các phường, xã trên cơ sở kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của ngành, địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng yêu cầu đề ra, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu phân công tổ chức thực hiện.

9. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính có trách nhiệm xây dựng Quyết định, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định.

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng quy định.

11. Phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND thị xã và Sở Nội vụ.

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Ban TVTU, TTHĐND, UBMTTQVN thị xã;

- Ctịch, Các PCT UBND thị xã;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan;- Lưu VT, NV.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Trần Úc: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương