Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 15.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.36 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


Số: 581 /TB - UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 17 tháng 11 năm 2015


THÔNG BÁO

Nội dung họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã ngày 16/11/2015.


Ngày 16/11/2015, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao ban công tác dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:

1/ Đề nghị đồng chí Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo Ban Quản lý các DA ĐTXDCT làm việc với Công ty Kỳ Hà – Chu Lai và các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư phần khối lượng còn lại chưa thực hiện của dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Cụm Công nghiệp Trảng Nhật, đoạn 850m qua xã Điện Hòa theo Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam để tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công tổ chức thi công.

2/ Đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao tham mưu UBND thị xã thành lập Tổ công tác để xây dựng kế hoạch, lộ trình xúc tiến hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đối với dinh trấn Thanh Chiêm gắn với nguồn gốc hình thành, phát triển chữ quốc ngữ, đồng thời phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy trước ngày 23/11/2015.

3/ Giao Phòng Kinh tế xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí để tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về thẩm tra, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới và công nhận thị xã Điện Bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2015, hoàn thành trước ngày 23/11/2015 để báo cáo UBND thị xã.

4/ Trên cơ sở đề xuất của Phòng Tài chính –Kế hoạch tại Báo cáo số 311/BC-TCKH ngày 29/10/2015 về tình hình thực hiện ghi thu - ghi chi đối với khu đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư phố Vĩnh Điện; giao Ban Quản lý dự án khu phố chợ Vĩnh Điện kiểm tra thực tế khối lượng xây lắp (có xác nhận của đơn vị giám sát), kiểm tra lại khả năng cân đối từ nguồn khai thác quỹ đất tại dự án để báo cáo UBND thị xã vào ngày 23/11/2015.

5/ Giao Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra tiền nợ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cách mạng tham mưu UBND thị xã giải quyết thanh toán tiền nợ bảo hiểm y tế vào Quỹ Bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Công văn số 669/BHXH-PT ngày 10/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Quảng Nam.

- Xây dựng phần mềm quản lý đối tượng chính sách nhằm hạn chế việc trùng lặp đối tượng, thực hiện tốt việc theo dõi, rà soát các chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn.

6/ Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã:

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định quản lý xây dựng theo quy hoạch đối với tuyến đường nội thị (Vĩnh Điện-Ngã ba đường tránh) báo cáo UBND thị xã trước ngày 23/11/2015.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm việc với Ban Quản lý đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN tỉnh để rà soát, đề xuất danh mục sử dụng đất đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát lại các thông báo thu hồi đất nằm trong quy hoạch đô thị mới (diện tích 2.700 ha) đang xây dựng dở dang để xin chủ trương của UBND tỉnh thay đổi các nội dung liên quan đến thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã có văn bản đề nghị tỉnh cho chủ trương về giá đất và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dung đất từ đất hành lang giao thông sang đất ở hai bên đường nội thị (Vĩnh Điện- Ngã ba đường tránh) để giao cho hộ nhân dân, báo cáo UBND thị xã trước ngày 23/11/2015.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc tại cuộc họp giao ban ngày 16/11/2015, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- CT, PCT UBND thị xã;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, phường;

- C,PVP,CV (Lan);

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Công Thiết
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương