Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 13.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.47 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


Số: 515 /TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 21 tháng 10 năm 2015THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc

tại cuộc họp giao ban ngày 19/10/2015


Ngày 19/10/2015, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp giao ban tuần bàn về công tác bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã về Sở Tài nguyên – Môi trường quản lý và một số công tác khác, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên UBND thị xã (vắng Công an, Quân sự, Thanh tra); Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:

1/ Thống nhất phương án 2: bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã về Sở Tài nguyên – Môi trường theo chủ trương chung của tỉnh. Riêng đối với 12 dự án khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng do UBND thị xã làm chủ đầu tư, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, báo cáo chi tiết về công nợ, khối lượng xây dựng, quỹ đất phân lô,...của 12 dự án trên đến ngày 30/9/2015, báo cáo UBND thị xã trước ngày 23/10/2015 để UBND thị xã làm việc với các Sở liên quan và UBND tỉnh thống nhất cho thị xã tiếp tục đầu tư, khai thác nhằm phục vụ lại các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã có văn bản đăng ký làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan để UBND thị xã báo cáo công tác bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã về Sở Tài nguyên – Môi trường.

2/ Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã rà soát kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thị xã, chủ động hợp đồng với đơn vị tư vấn để xây dựng giá đất cụ thể đối với từng dự án; tham mưu văn bản để UBND thị xã gửi Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định; trong đó lưu ý việc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn phải có các điều khoản quy định rõ về thời gian hoàn thành việc xây dựng giá đất và có chế tài đối với đơn vị tư vấn khi không hoàn thành các công việc theo hợp đồng đã ký kết.

3/ Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tham mưu UBND thị xã củng cố Hội đồng Tư vấn xác định giá đất cụ thể. Đối với giá đất cụ thể của từng dự án, Hội đồng Tư vấn xác định giá đất cụ thể phải tổ chức phản biện về giá đất do đơn vị tư vấn xây dựng trước khi gửi Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định.

- Tập huấn, hướng dẫn các địa phương về xác định nguồn gốc sử dụng đất của nhân dân bị ảnh hưởng các dự án.

4/ Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã:

- Làm việc với các ngành, đơn vị liên quan rà soát tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã liên quan đến nguồn vốn của tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

- Tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc tại Công trình Đường vào CCN Trảng Nhật 1, thị xã Điện Bàn.

- Làm việc với ngành Văn hóa-Thông tin có liên quan đến việc quản lý Cổng thông tin điện tử.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp giao ngày 19/10/2015, yêu cầu các ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- TT TU, HĐND thị xã;

- CT, PCT UBND thị xã;

- Các cơ quan, ban, ngành;

- UBND các xã, phường;

- C, PVP HĐND&UBND thị xã;

- Lưu: VT, CV.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)Trần Công Thiết

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương