Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 16.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.68 Kb.
#21876

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


Số: 490 /TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 07 tháng 10 năm 2015THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc

tại cuộc họp giao ban với các địa phương về đánh giá tình hình thực hiện

nhiệm vụ 9 tháng, công tác chủ yếu các tháng còn lại năm 2015.


Ngày 05/10/2015, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp giao ban với các địa phương về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, công tác chủ yếu các tháng còn lại năm 2015, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Hữu Lên – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Văn hoá - Thông tin, Nội vụ, Chi Cục Thống kê, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Chi cục Thuế; lãnh đạo UBND các xã, phường (vắng xã Điện Thắng Nam, Điện Phong, Điện Phương, phường Điện Ngọc). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:

1/ Đề nghị các ngành, địa phương:

- Tập trung rà soát đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015. Khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đảm bảo theo yêu cầu của UBND thị xã tại Công văn số 786/UBND ngày 16/7/2015.

- Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra phức tạp trên địa bàn thị xã, kịp thời xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát lây lan.

- Về các cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới đã quy định, khuyến khích các địa phương vận động, huy động thêm nguồn vốn từ tổ chức, cá nhân, khai thác quỹ đất, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện cụ thể UBND thị xã sẽ có hỗ trợ phù hợp.

2/ Các địa phương có trách nhiệm rà soát, tổng hợp tất cả các nội dung vướng mắc về đất đai báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/10/2015 thông qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã và Phòng Tài nguyên – Môi trường. Đề nghị đồng chí Phan Minh Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã kiện toàn Phòng Tài nguyên – Môi trường và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc.

3/ Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã cập nhật danh sách tên, số điện thoại các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường; các hướng dẫn về quy trình thủ tục, hồ sơ hành chính theo mô hình một cửa để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thị xã.

4/ Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch: Kiểm tra ngân sách đối với một số địa phương bị hụt thu ngân sách do điều chỉnh cơ chế, chính sách hoặc thực hiện các giải pháp giãn, giảm chi theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền: trường hợp mất cân đối tham mưu UBND thị xã tạm ứng và theo dõi thu hồi khi kết thúc niên độ ngân sách 2015 hoặc điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

5/ Giao Phòng Nội vụ kiểm tra, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung bộ máy lãnh đạo UBND các xã, phường theo quy định (kể cả bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND).

6/ Giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra cơ sở vật chất Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Điện Tiến, báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/10/2015.

7/ Đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu UBND thị xã thành lập tổ khảo sát thực trạng gia tăng số lượng học sinh vào các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học để đầu tư cơ sở vật chất từng trường cụ thể; ưu tiên kinh phí đầu tư các trang thiết bị và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã.

8/ Đề nghị đồng chí Nguyễn Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã tập trung theo dõi, chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát, khắc phục các vướng mắc đảm bảo hoạt động cấp điện tại các địa phương.

9/ Trong tháng 10/2015, giao đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Phó Chánh Văn phòng HĐND &UBND thị xã rà soát, báo cáo đồng chí Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã về hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc giải thể, thu hồi đất của Công ty TNHH Vĩnh Hải.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp giao ban với các địa phương về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, công tác chủ yếu các tháng còn lại năm 2015, yêu cầu các ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- TT TU, HĐND thị xã;

- CT, PCT UBND thị xã;

- Các cơ quan, ban, ngành;

- UBND các xã, phường;

- C, PVP HĐND&UBND thị xã;- Lưu: VT, CV.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Trần Công Thiết

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 16.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương