Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàNtải về 10.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.26 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


Số: 353 /TB - UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 27 tháng 10 năm 2015


THÔNG BÁO

Nội dung họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã ngày 26/10/2015.


Ngày 26/10/2015, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao ban công tác dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Trần Úc kết luận:

1/ Đề nghị đồng chí Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc tại phường Điện Nam Bắc, đồng thời có văn bản đăng ký làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường về giá đất cụ thể, nếu trường hợp Sở Tài nguyên – Môi trường không giải quyết thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết (kể cả việc thi công tuyến đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật, đoạn 850m qua xã Điện Hòa do Cty Kỳ Hà-Chu Lai làm chủ đầu tư và Cty 2.9 thi công).

2/ Đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã:

- Chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ ra mắt Quỹ khuyến tài và vinh danh tài năng Điện Bàn vào cuối tháng 11/2015.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo nguồn gốc hình thành và phát triển chữ quốc ngữ gắn với phục dựng dinh trấn Thanh Chiêm, hoàn thành vào cuối tháng 11/2015.

3/ Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định thành lập Tổ xúc tiến dự án đầu tư gồm 04 – 05 thành viên (lựa chọn những cán bộ có năng lực), đồng thời giao Tổ xúc tiến dự án đầu tư tham mưu UBND thị xã ban hành chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Tổ.

- Tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo quá trình hoạt động của Tổ xúc tiến dự án đầu tư.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc tại cuộc họp giao ban công tác ngày 26/10/2015, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- CT, PCT UBND thị xã;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, phường;

- C,PVP,CV (Lan);

- Lưu: VT.TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Công Thiết

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương