Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàn số: 291 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích18.37 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số: 291 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 18 tháng 7 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã

tại buổi tiếp công dân ngày 07/7/2016

Ngày 07/7/2016, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức buổi tiếp công dân giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các hộ ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.603A với ĐT.607, phường Điện Ngọc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Điện Bàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND, UBMTTQVN, cán bộ Địa chính phường Điện Ngọc, khối trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận khối phố Viêm Minh: Ông Nguyễn Duy Đào, ông Trương Tấn Xinh, ông Trương Tấn Vinh và bà Đặng Thị Bé (đại diện cho ông Trương Tấn Dũng).

Sau khi nghe đại diện Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Điện Bàn báo cáo tình hình vướng mắc GPMB tại các dự án, ý kiến của các thành viên tham dự và ý kiến của các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Đạt kết luận một số nội dung sau:

1/ Đối với hộ ông Nguyễn Duy Đào:

Hộ ông Nguyễn Duy Đào thuộc diện giải tỏa trắng, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm nhà ở năm 1995 và có diện tích đất thu hồi 182,9m2. Để tạo điều kiện cho hộ gia đình mua đất tái định cư sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. UBND thị xã thống nhất theo đề nghị Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc xác nhận nguồn gốc đất hộ ông Nguyễn Duy Đào theo hướng:

+ 70m2 là đất sản xuất kinh doanh (theo đơn xin làm quán năm 1989 có xác nhận của chủ tịch UBND xã Điện Ngọc) được chuyển mục đích sử dụng đất ở theo hiện trạng.

+ 50m2 công nhận theo hiện trạng là đất ở, nộp 100% tiền sử dụng đất.

+ 62,9m2 đền bù theo giá đất trồng cây lâu năm.

Diện tích bố trí tái định cư cho hộ ông Nguyễn Duy Đào 120m2 theo cơ chế đất đổi đất.

2/ Đối với hộ ông Trương Tấn Xinh:

Hộ ông Trương Tấn Xinh diện giải tỏa trắng, không có giấy chứng nhận sử dụng đất, làm nhà ở năm 2000 và có diện tích đất thu hồi 239,6m2 để tạo điều kiện cho hộ ông mua đất tái định cư sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. UBND thị xã thống nhất theo đề nghị Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc xác nhận nguồn gốc đất hộ ông Nguyễn Duy Đào theo hướng:

+ 120m2 công nhận theo hiện trạng là đất ở, nộp 100% tiền sử dụng đất.

+ Diện tích bố trí tái định cư cho hộ ông Trương Tấn Xinh 120m2 theo cơ chế đất đổi đất.

3/ Hộ Ông Trương Tấn Dũng:

Phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đất làm đường (106,9m2) do kích thước thửa đất không đảm bảo để cấp giấy phép xây dựng. Trên diện tích đất còn lại, nếu hộ ông Trương Tấn Dũng thỏa thuận nhận chuyển nhượng thêm diện tích đất ở với hộ liền kề nhằm đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị UBND phường Điện Ngọc lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước.

Trường hợp hộ ông Trương Tấn Dũng không thỏa thuận được với hộ bên nhà, thống nhất thu hồi hết phần diện tích đất còn lại (106,9m2), giao cho UBND phường Điện Ngọc quản lý.

- Đối với phần diện tích còn lại sau khi thu hồi (106,9m2), nếu hộ ông Trương Tấn Dũng có nhu cầu mượn phần đất đã thu hồi để làm quán đề nghị hộ ông có đơn gởi đến UBND phường để được giải quyết và phải có cam kết không được xây dựng kiên cố (phải bàn giao đất cho nhà nước khi có yêu cầu xây dựng đô thị và không được yêu cầu đền bù tài sản, đất đai).

4/ Yêu cầu các hộ Nguyễn Duy Đào, Trương Tấn Xinh, Trương Tấn Dũng nghiêm túc chấp hành chủ trương đền bù, giải tỏa, TĐC, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công thực hiện trước ngày 30/7/2016. Quá thời hạn nêu trên, các hộ không nhận tiền bồi thường, nhận đất TĐC, bàn giao mặt bằng để thi công thì UBND thị xã sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ tổ chức thi công công trình trên.

5/ Yêu cầu UBND phường Điện Ngọc chủ trì phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các Hội đoàn thể tại địa phương tiếp tục giải thích vận động các hộ chấp hành chính sách, chế độ đền bù, tái định cư. Nếu quá thời hạn nêu trên, các hộ không chấp hành việc bồi thường, giải tỏa thì UBND phường phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất biện pháp cưỡng chế theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường nối ĐT.603A với ĐT.607 phường Điện Ngọc. Căn cứ các nội dung thông báo, yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

- L.đạo UBND thị xã;

- Thành phần dự họp;

- C,PVP, CV(Bình);

- Lưu: VT.

(D:\QUOC\UBND thị xã 2016\TB)


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Trần Quang Thắng
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương