Ủy ban nhân dân quậN 2 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.54 Kb.
#489


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 24 /QTr-UBND

Quận 2, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUY TRÌNH

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thức;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biễu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 228/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sở gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố;

- Nghị định 06/2012/NĐ –CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư 05/2012/TT – BTP ngày 23/05/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT – BTP ngày 25/03/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

2. Thủ tục:

2.1. Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai yêu cầu trích lục (01 bản chính);

+ CMND/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác (bản chính đối chiếu, 01 bản sao);

+ Giấy tờ chứng minh của người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc (đối với trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền của người được cấp bản chính hoặc cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết) (bản chính đối chiếu, 01 bản sao);

+ Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ nêu trên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:

+ Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày được nhận yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu (người yêu cầu cấp bản sao qua bưu điện phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao).

4. Lệ phí: 3.000 đồng/bản saotải về 15.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương