Ủy ban nhân dân quậN 12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.98 Kb.
#932


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /UBND-TTr

Quận 12, ngày tháng năm 2013

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng


Kính gửi:- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường.Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và Công văn sô 4033/UBND-PCNC ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; để thực hiện nghiêm túc và kịp thời chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định;

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận như sau:1. Các loại báo cáo:

1.1. Báo cáo định kỳ:

1.1.1. Các loại báo cáo định kỳ:

- Báo cáo quý I, quý II, quý III và quý IV;

- Báo cáo 06 tháng;

- Báo cáo 09 tháng;

- Báo cáo năm.

1.1.2. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo mẫu báo cáo số 01 và các biểu mẫu thống kê 02 và 03 được ban hành kèm theo công văn này.

- Mẫu báo cáo và các biểu mẫu thống kê đính kèm công văn này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 12, địa chỉ www.quan12.hochiminhcity.gov.vn

1.1.3. Thời kỳ lấy số liệu và thời hạn báo cáo:

- Báo cáo hàng quý:

+ Báo cáo quý I trong thời kỳ từ ngày 09 của tháng 12 năm trước đến ngày 08 tháng 3 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra quận trước ngày 10 tháng 3 của năm báo cáo.

+ Báo cáo quý II, quý III và quý IV trong thời kỳ từ ngày 09 của tháng cuối quý trước đến ngày 08 của tháng cuối quý của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra quận trước ngày 10 của tháng cuối quý của năm báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng trong thời kỳ từ ngày 09 của tháng 12 năm trước đến ngày 08 tháng 6 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra quận trước ngày 10 tháng 6 của năm báo cáo.

- Báo cáo 9 tháng trong thời kỳ từ ngày 09 của tháng 12 năm trước đến ngày 08 tháng 9 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra quận trước ngày 10 tháng 9 của năm báo cáo.

- Báo cáo năm trong thời kỳ từ ngày 09 tháng 12 năm trước đến ngày 08 tháng 12 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra quận trước ngày 10 tháng 12 của năm báo cáo.

1.2. Báo cáo chuyên đề:

Báo cáo chuyên đề là báo cáo đánh giá tổng kết kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng trong một thời kỳ nhất định theo yêu cầu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận.

Thanh tra quận hướng dẫn đề cương báo cáo chuyên đề khi có yêu cầu.

1.3. Báo cáo đột xuất:

- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan cấp trên thì thủ trưởng các đơn vị phải xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của mình.

- Trong trường hợp phát sinh vụ việc mới, bất thường, có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Ủy ban nhân dân quận để chỉ đạo, xử lý.

2. Thẩm quyền ký báo cáo:

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phải thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, đóng dẫu theo quy định và file điện tử kèm theo.3. Hình thức gửi báo cáo:

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng được gửi trực tiếp đến Thanh tra quận và gửi thư điện tử đến Thanh tra quận qua địa chỉ email thanhtra.q12@tphcm.gov.vn.Lưu ý: Việc gửi thư điện tử phải sử dụng hộp thư do thành phố cấp (xxxxx@tphcm.gov.vn).

4. Việc chấp hành, thực hiện những quy định về chế độ thông tin, báo cáo và thời hạn gửi báo cáo của các đơn vị được xem là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm của các đơn vị trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong việc chỉ đạo, điều hành đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận. Do đó, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh các đơn vị phải kịp thời báo cáo đến Ủy ban nhân dân quận (thông qua Thanh tra quận) để được hướng dẫn ./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- VP. UBND quận;

- Thanh tra quận;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hổ
tải về 19.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương