Ủy ban nhân dân huyện xuân lộCtải về 48.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích48.07 Kb.
#21489

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN XUÂN LỘC


Số: 24/2008/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 06 tháng 10 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Thanh tra huyện Xuân Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 173/TTr-TT ngày 01/10/2008; Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 158/TTr-PNV ngày 02/10/2008 và Báo cáo thẩm định số 81/BC-PTP ngày 19/8/2008 của phòng Tư pháp huyện,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Xuân Lộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4689/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 của UBND huyện Xuân Lộc về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Xuân Lộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chánh Thanh tra huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN XUÂN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Xuân Lộc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí Thanh tra huyện

Thanh tra huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.Điều 2. Chức năng Thanh tra huyện

Thanh tra huyện Xuân Lộc được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Thanh tra huyện Xuân Lộc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo đúng thể thức quy định của pháp luật.


Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA HUYỆN XUÂN LỘC

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, thị trấn; nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

3. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, UBND các xã thị trấn thuộc huyện về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
5. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện.

6. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

7. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện.

8. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.


Chương III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA HUYỆN

Điều 4. Thanh tra huyện gồm có: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và cán bộ thanh tra; tùy theo yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn và tình hình thực tế tại địa phương mà biên chế thanh tra huyện có sự thay đổi, bổ sung phù hợp nhằm đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

Điều 5. Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện.Điều 6. Thanh tra huyện được phân thành 02 bộ phận: Bộ phận Thanh tra kinh tế xã hội và bộ phận Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Bộ phận Thanh tra Kinh tế xã hội gồm: 03 đồng chí, do Chánh Thanh tra huyện phụ trách.

2. Bộ phận Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm: 03 đồng chí do Phó Chánh Thanh tra huyện phụ trách.

Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo Thanh tra huyện phân công cán bộ, Thanh tra viên kiêm nhiệm công tác trực tiếp dân, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, văn phòng-tổng hợp, kế toán, thủ quỹ cơ quan.Điều 7. Hoạt động của Thanh tra huyện phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, và đúng luật.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện Xuân Lộc

Chánh Thanh tra huyện là người đứng đầu cơ quan thanh tra, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.


3. Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó.

5. Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh.

7. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, các quy định khác của pháp luật.

8. Hướng dẫn kiểm tra hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện.

9. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của UBND các xã, thị trấn cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

10. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của UBND các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

11. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

12. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Chánh thanh tra tỉnh về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

13. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của UBND huyện.Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chánh Thanh tra huyện

Phó Chánh Thanh tra huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Giúp Chánh Thanh tra huyện quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan.
2. Trực tiếp phụ trách bộ phận Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giúp Chánh Thanh tra điều hành quản lý hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra huyện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và những vụ việc của UBND huyện giao.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 bản Quy chế khi được Chánh Thanh tra huyện ủy quyền.

4. Khi gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất với Chánh Thanh tra huyện để bàn biện pháp giải quyết.

5. Quản lý, chỉ đạo điều hành toàn diện cơ quan khi Chánh Thanh tra huyện vắng mặt hoặc được Chánh Thanh tra huyện ủy quyền.

6. Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra mọi kết quả hiệu quả, hoạt động của công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện giao.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên

1. Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công trực tiếp của Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra huyện; Trước khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải có chương trình, kế hoạch và được lãnh đạo phê duyệt.

2. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; Thanh tra viên còn phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh tra.

Thanh tra viên có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Thanh tra huyện khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ Thanh tra huyện

1. Cán bộ Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của mình đối với những công việc được phân công.

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước lãnh đạo cơ quan về kết quả công việc được giao.

Điều 12. Nhiệm vụ của bộ phận Thanh tra kinh tế xã hội

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch Thanh tra kinh tế xã hội của cơ quan hàng tháng, quý, năm và từng cuộc thanh tra theo yêu cầu của UBND huyện.

2. Đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

3. Tổ chức thực hiện các cuộc Thanh tra kinh tế xã hội có hiệu quả, bảo đảm thời gian theo kế hoạch.


4. Theo dõi việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn Thanh tra kinh tế xã hội do Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện thành lập. Kịp thời báo cáo đề xuất UBND huyện giải quyết các tồn tại vướng mắc (nếu có).

Điều 13. Nhiệm vụ của bộ phận Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan hàng tháng, quý, năm và từng cuộc thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của UBND huyện.

2. Đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

3. Xác minh và tham gia xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện giao; phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan của huyện, của các xã, thị trấn trong công tác xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của các xã, thị trấn và của huyện; theo dõi việc thực hiện các quyết định giải quyết KNTC của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện; kịp thời báo cáo đề xuất UBND huyện giải quyết các tồn tại vướng mắc (nếu có).

5. Tham mưu lãnh đạo cơ quan đề xuất UBND huyện tổ chức kiểm tra trách nhiệm về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

6. Tham mưu lãnh đạo cơ quan đề xuất UBND huyện bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.

Điều 14. Nhiệm vụ của cán bộ, Thanh tra viên kiêm nhiệm công tác văn phòng, tổng hợp, kế toán, thủ quỹ, theo dõi phòng, chống tham nhũng

1. Giúp lãnh đạo Thanh tra huyện xây dựng các chương trình kế hoạch trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan; dự thảo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thanh tra huyện; tổng hợp thông tin báo cáo theo yêu cầu của ngành và của UBND huyện.

2. Giúp các bộ phận Thanh tra kinh tế xã hội, Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của từng bộ phận, dự thảo báo cáo kết kuận và kiến nghị.

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ bảo đảm bí mật cơ quan và thuận tiện tra cứu.

4. Thực hiện công tác kế toán, văn phòng giúp lãnh đạo Thanh tra huyện quản lý tài chính, tài sản cơ quan đúng chế độ, đúng quy định, soạn thảo văn bản và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác chung của cơ quan.
5. Giúp Lãnh đạo Thanh tra huyện dự thảo chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của UBND huyện; theo dõi, nắm bắt và dự thảo các báo cáo về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của UBND huyện.
Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Chế độ làm việc

Thanh tra huyện thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cấp dưới phục tùng cấp trên; cán bộ, Thanh tra viên chịu sự quản lý và điều hành của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện.

Mọi công việc quan trọng của cơ quan, những vấn đề khó khăn phức tạp đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận và quyết định theo đa số.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, cán bộ, thanh tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, thận trọng, khách quan; tuyệt đối bảo mật, không được tiết lộ, cung cấp thông tin khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo cơ quan.Điều 16. Chế độ thông tin, báo cáo, hội họp

Thanh tra huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp theo đúng quy định của ngành và yêu cầu của UBND huyện.

Thông tin, báo cáo phải trung thực, kịp thời; hội họp phải đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, tránh lãng phí về vật chất và thời gian.

Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật

Thanh tra huyện, cán bộ, thanh tra viên thực hiện việc đăng ký thi đua theo quy định của ngành và của UBND huyện.

Cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được khen thưởng; mọi hành vi vi phạm pháp luật, quy định của ngành và quy chế này đều bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Điều 18. Mối quan hệ giữa Thanh tra huyện với UBND huyện, Thanh tra tỉnh

Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc và sự hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính.Điều 19. Mối quan hệ giữa thanh tra huyện với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng Thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về Thanh tra; có quyền giải trình về nội dung Thanh tra, có các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.


2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung Thanh tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Thanh tra huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; MTTQ và các đoàn thể huyện; các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Quy chế này.


Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20.

1. Chánh thanh tra huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội Vụ huyện có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này.2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do UBND huyện xem xét, quyết định theo đề nghị của Chánh Thanh Tra huyện và phòng Nội vụ huyện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn
Каталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 48.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương