Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hàtải về 26.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích26.92 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẦM HÀ


Số: 61/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đầm Hà, ngày 08 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ cấp huyện


Thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ (gọi tắt là Chỉ thị 1685/CT-TTg);

Căn cứ Kế hoạch số 3784/KH-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg (gọi tắt là Kế hoạch 3784/KH-UBND);

Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg với các nội dung sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn, phát triển vốn rừng và sử dụng tài nguyên rừng hiệu quả, bền vững.

Kiểm soát, ngăn chặn triệt để các hành vi xâm hại đến rừng (đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ); đưa công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), sử dụng rừng và đất lâm nghiệp hiệu quả đúng các quy định Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai và những quy định của pháp luật hiện hành, qua đó giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn toàn huyện.

2. Yêu cầu:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (gọi tắt là UBND xã), các ngành chức năng phải xác định nhiệm vụ QLBVR và phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thì hành công vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

- Phải tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp QLBVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

- Có biện pháp phối hợp chặt chẽ, thống nhất, trách nhiệm giữa UBND cấp xã với các ngành, cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị 1685/CT-TTg và Kế hoạch 3784/KH-UBND.II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

  1. Tổ chức triển khai:

- Cấp huyện và cấp xã tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc Chỉ thị 1685/CT-TTg; Kế hoạch 3784/KH-UBND và Kế hoạch của UBND tỉnh (hoàn thành xong trong quý IV/2012).

- UBND các xã, các ban ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg, Kế hoạch 3784/KH-UBND và kế hoạch của UBND huyện về thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ ở địa phương.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 1685/CT-TTg; Kế hoạch 3784/KH-UBND và kế hoạch của UBND huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã quản lý.

Thành lập đoàn kiểm tra diện tích rừng tự nhiên hiện có trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách về QLBVR, ngăn chặn phá rừng trên địa bàn.

Thực hiện tốt việc quản lý diện tích rừng tự nhiên đang quản lý; chịu trách nhiệm bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng trên điạ bàn thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyết đối không để xảy ra tình trạng săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi, nhốt, giết và kinh doanh các loại động vật rừng trái phép trên địa bàn quản lý. Đối với các khu rừng tự nhiên có nguy cơ bị xâm hại về bảo vệ và phát triển rừng, UBND các xã có trách nhiệm phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, đấu tranh ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm, đúng pháp luật tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép.2.2. Hạt Kiểm lâm huyện:

Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 1685/CT-TTg; Kế hoạch 3784/KH-UBND và kế hoạch của UBND huyện cho công chức, viên chức trong đơn vị; Chủ động bố trí trực PCCCR 24/24h trong các tháng mùa hanh khô, thường xuyên cập nhật thông báo cấp dự báo cháy rừng, tổ chức tuần tra canh gác lửa rừng, chủ động bố trí lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Chủ động kiểm tra, rà soát các diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác không phải lâm nghiệp; Quản lý bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, tăng cường công tác QLBVR, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Kiểm tra việc sử dụng rừng, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng lớn trên địa bàn; Kiểm tra chặt chẽ các cơ sở gia công chế biến và kinh doanh trái phép lâm sản.2.3. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp giao cho UBND xã, Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý, sử dụng; khảo sát số hộ gia đình sinh sống trong và gần rừng, đất lâm nghiệp chưa có hoặc thiếu rừng để sản xuất, đề xuất phương án hợp lý để chuyển một phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tổ chức Nhà nước giao cho dân để người dân có đất lâm nghiệp sản xuất ổn định đời sống.

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm trong việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND huyện; Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, lập dự trù kinh phí cho công tác bảo vệ rừng hàng năm.

2.4. Phòng Tài nguyên môi trường:

Phối hợp với UBND các xã, Hạt Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời đúng pháp luật các vụ vi phạm pháp luật về đất lâm nghiệp. Phối hợp với UBND các xã, kiểm lâm hoàn thiện việc cấp, đổi GCNQSDĐ lâm nghiệp, hồ sơ địa chính theo quy định.2.5. Công an huyện:

Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 1685/CT-TTg; Kế hoạch 3784/KH-UBND và kế hoạch của UBND huyện cho cán bộ và chiến sỹ trong đơn vị. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với kiểm lâm địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân tự nguyện giao nộp súng săn.2.6. Ban chỉ huy quân sự huyện:

Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 1685/CT-TTg; Kế hoạch 3784/KH-UBND và kế hoạch của UBND huyện cho cán bộ và chiến sỹ trong đơn vị. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 19/7/2010. Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ rừng, sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng kịp thời.2.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập dự toán và đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình huyện:

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 1685/CT-TTg; Kế hoạch số 3784/KH-UBND và Kế hoạch triển khai của huyện. Tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán hàng năm về công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành chức năng và UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện vào ngày 30 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

2. Giao Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Đầm Hà giai đoạn 2011-2020 kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo)

- Sở NN&PTNT tỉnh (báo cáo);

- Chi cục Kiểm lâm (báo cáo);

- TT huyện ủy, HĐND huyện (báo cáo);

- CT, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn (t/h);

- Các ngành chức năng liên quan(t/h);

- V0; V3;

- Lưu VP./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký


Nguyễn Hoài Sơn


: vi-VN -> huyenthi -> HuyenDamHa -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin -> Attachments
Attachments -> BẢo hiểm xã HỘI
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
huyenthi -> Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
huyenthi -> Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
huyenthi -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
huyenthi -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương