Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hàtải về 47.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích47.1 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẦM HÀ


Số: /BC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Đầm Hà, ngày tháng 7 năm 2015BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế 6 tháng đầu năm 2015; kế hoạch tổ chức bộ máy, biên chế 6 tháng cuối năm 2015


Thực hiện Quyết định số 512-QĐ/HU ngày 13/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “V/v ban hành quy chế quản lý tổ chức và cán bộ”; Chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đầm Hà báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch thực hiện tổ chức bộ máy, biên chế 6 tháng cuối năm 2015 như sau:A. Tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2015.

I. Tổ chức, bộ máy:

1. Tổng số cơ quan hành chính: 13 cơ quan chuyên môn

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện:

- Sự nghiệp do nhà nước cấp ngân sách: 04 cơ quan;

- Sự nghiệp tự trang trải kinh phí: 03 cơ quan.

- Hội đặc thù: 01

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc phòng chuyên môn: 02 cơ quan và 31 trường học.

Ngoài ra ở một số phòng chuyên môn còn có các ban, trung tâm, các đội thuộc phòng như: Thường trực Ban An toàn giao thông, Đội kiểm tra xây dựng (thuộc Phòng kinh tế - Hạ tầng); Ban tiếp công dân, Trung tâm Hành chính công (thuộc Văn phòng HĐND-UBND).II. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế:

1. Biên chế giao:

- Tổng số biên chế được giao chính thức năm 2012: 925 biên chế,

Trong đó:

+ Công chức: 83 biên chế

+ Sự nghiệp: 835 (GD-ĐT: 763, Y tế - XH: 16; Văn hoá-TT, khác: 56)

+ Hợp đồng 68/CP: 07 biên chế

Đối với biên chế sự nghiệp giáo dục - Đào tạo: 763 biên chế, trong đó: Cấp Mầm non: 205; Tiểu học 323; THCS 224; Phòng GD-ĐT: 11.- Tổng biên chế phê duyệt năm 2010: 40 biên chế (36 chỉ tiêu viên chức và 04 hợp đồng 68/CP).

2. Biên chế sử dụng:

- Tổng số biên chế giao đã sử dụng: 968 (trong đó sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng 33 người, các cơ quan phải tự hợp đồng thêm ngoài biên chế giao để bảo đảm hoạt động cơ quan 10 biên chế).

+ Quản lý nhà nước: 111 (trong đó: Công chức 72, Viên chức 27, Hợp đồng 68/CP 07; Hợp đồng của các cơ quan 05).

+ Đơn vị sự nghiệp giao biên chế: 60 (trong đó 52 viên chức; Hợp đồng cơ quan 08).

+ Trung tâm Hành chính công: Công chức 02, Viên chức 01, Hợp đồng 01.

+ Các trường công lập sử dụng năm học 2014-2015: 785 biên chế (THCS 227; Tiểu học 309; Mầm non 249)

(Riêng năm học 2014-2015 giảm 25 biên chế, do giảm 02 điểm trường vơi 06 lớp, dồn lớp ghép 09 lớp; dồn 7 lớp THCS).Số có mặt của các trường học đến 30/4/2015:

THCS 225: Quản lý 21, Giáo viên 144, Nhân viên 38, Hợp đồng 22 (HĐ giáo viên 18, Nhân viên KT 01, nhân viên thiết bị 03)

Tiểu học 304: Quản lý 26, Giáo viên 235, Nhân viên 35, Hợp đồng 8 (đều là Hợp đồng giáo viên).

Mầm non 247: Quản lý 31, Giáo viên 142, Nhân viên 29, Hợp đồng 45 (đều là hợp đồng Giáo viên).- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (được phê duyệt biên chế: Ban QL dự án công trình; Ban Quản lý chợ; TT Thuỷ lợi giao thông và MT): 87 (Viên chức 22, HĐ68/CP 04, HĐ của đơn vị 61).

3. Đánh giá khái quát về kết quả sử dụng biên chế:

3.1. Thuận lợi:

- Biên chế các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã bố trí phù hợp với chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm, bảo đảm theo biên chế được giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- UBND huyện đã xây dựng được vị trí việc làm cho từng cơ quan đơn vị trong năm 2014, hiện đang ra soát, điều chỉnh bổ sung theo Đề án 25.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được đào tạo đúng chuyên môn, bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chức danh.3.2. Khó khăn:

- Một số cơ quan tăng nhiệm vụ, nhưng chưa được tăng biên chế, do vậy cơ quan phải tự tiết kiệm chi để hợp đồng lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Số lượng biên chế công chức quản lý nhà nước thấp, vì vậy một số cơ quan phải sử dụng biên chế sự nghiệp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, do đó đã ảnh hưởng đến việc phân công, bố trí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với những viên chức này.

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị còn thấp.

- Việc phê duyệt biên chế cho một số đơn vị sự nghiệp chưa phù hợp, không thể bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị này, nên đơn vị phải hợp đồng thêm số lượng lớn lao động để làm việc.

3.3. Một số điều chỉnh tạm giao biên chế năm 2015:

Căn cứ vò yêu cầu nhiệm vụ, sau khi thông báo tạm giao biên chế năm 2015 cho các đơn vị, UBND huyện đã điều chỉnh lại tạm giao biên chế của một số cơ quan sau:

- Tăng một biên chế công chức cho cơ quan Thanh tra huyện.

- Giảm một biên chế công chức phòng Nông nghiệp và PTNT, đồng thời tăng một viên chức phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Chuyển 03 biên chế Văn phòng HĐND-UBND và 01 biên chế phòng TN-MT sang Trung tâm Hành chính công.

- Chuyển 02 biên chế Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất về phòng Tài nguyên- Môi trường.III. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Căn cứ Quyết định số 1885-QĐ/TU ngày 28/02/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của huyện Đầm Hà và Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 14/4/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Hà, Uỷ bn nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/UBND ngày 29/5/2015 để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:1) Một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai:

- Tổ chức bộ máy:

+ Thực hiện giải thể, sắp xếp biên chế, con người, tài chính, tài sản … khi có Quyết định của UBND tỉnh giải thể Phòng Dân tộc cho các cơ quan, đơn vị được phân công đảm nhiệm các phần việc của Phòng Dân tộc.

+ Xây dựng các Đề án thành lập, sáp nhập một số cơ quan theo quyết định phê duyệt thực hiện trong năm 2015: Giải thể Trung tâm Dân số, kế hoạch hoá gia đình, chuyển chức năng thực hiện kỹ thuật về Trung tâm Y tế, chức năng tuyên truyền về Phòng Y tế huyện; Thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hoá, trên cơ sở sáp nhập bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hoá thông tin và Đài truyền thanh - truyền hình; Thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thuộc UBND huyện trên cơ sở chuyển Trạm Bảo vệ thực vật, Thú Y về huyện và Trạm Khuyến nông huyện.

+ Tiếp nhận Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về thuộc UBND huyện (ngày 16/7/2015).- Về biên chế:

+ Đối với Sự nghiệp Y tế: hiện nay huyện Đầm Hà chỉ có 16 biên chế của Trung tâm Dân số, KH hoá gia đình.

+ Đối với sự nghiệp giáo dục: Năm học 2014-2015, huyện Đầm Hà đã thực hiện xoá 02 điểm trường tiểu học, dồn lớp, bố trí học lớp ghép, giảm 7 lớp Trung học cơ sở do đó giảm 25 giáo viên theo định biên khung của Trung ương.

Năm học 2015-2016, huyện thực hiện xoá 02 điểm trường Xiềng Lống xã Quảng Lâm, Yên Sơn 1 xã Dực Yên, giảm 04 lớp tương ứng 10 lớp trình độ, giảm 04 giáo viên; tiếp tục bố trí học lớp ghép ở các điểm trường lẻ.

Cử đội ngũ văn thư hành chính đi học chuyên môn theo đăng ký (tổng số 20 người, trong đó: 15 người học Trung cấp Mầm non; 05 người đi học Cao đẳng thiết bị), để bố trí chuyển đổi công tác.

Đối với đội ngũ nhân viên y tế trường học: hiện nay khi phê duyệt đề án cho huyện, trong quyết định chỉ đạo bố trí chuyển nhiệm vụ y tế trường học về cho Trạm Y tế ở các nơi có khoảng cách gần với Trạm Y tế, nội dung này cần phải có sự phối hợp của ngành y tế với ngành giáo dục đào tạo để có hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn thì huyện mới thực hiện được.

Đối với đội ngũ kế toán: Trong đề án của huyện không đề cập đến tinh giản bộ phận này mà bố trí thực hiện kiêm nhiệm thêm công tác hành chính, văn thư của các trường, bố trí tinh giản nhân viên văn thư, hành chính.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Tiếp tục thực hiện khoán thu kinh phí để tự bảo đảm hoạt động đối với 02 đơn vị là Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý dự án công trình, tổ vệ sinh môi trường Trung tâm Thuỷ lợi, Giao thông và Môi trường.2. Thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi:

+ Việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả về trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ.

+ Sắp xếp hợp lý hơn về số lượng biên chế, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, đặc biệt là đối với sự nghiệp giáo dục. Việc xoá một số điểm trường không còn phù hợp tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, giúp tiết kiệm biên chế, cơ sở vật chất hàng năm phải tu bổ, sửa chữa và thuê lao động hợp đồng trông coi, bảo vệ.

- Một số khó khăn:

+ Việc tổ chức chuyển đổi vị trí công tác thì cần phải có chủ trương, cơ chế cụ thể sau khi bố trí học chuyển đổi, ngoài việc hỗ trợ kinh phí, bảo đảm lương ... thì cần phải bảo đảm việc phân bổ biên chế cho việc sắp xếp đối với đội ngũ này.

+ Một số cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải sáp nhập, giải thể có tâm lý nhất định, nếu không làm tốt công tác tư tưởng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp nằm trong diện phải giải thể, sáp nhập hoặc chuyển đổi mô hình, việc bố trí đội ngũ cán bộ này sẽ gặp khó khăn.

+ Triển khai thực hiện sẽ ảnh hưởng tới tâm tư của những người nằm trong diện phải bố trí, sắp xếp lại hoặc nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, buộc thôi việc…3. Kế hoạch tổ chức bộ máy, biên chế 6 tháng cuối năm 2015:

3.1. Tổ chức bộ máy:

- Sáp nhập Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND-UBND huyện theo đề án, những nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ sản xuất của phòng Dân tộc giao cho phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện các nhiệm vụ khác giao cho các phòng, ban khác có liên quan.

- Thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên cơ sở tiếp nhận Trạm Thú ý, Trung tâm truyền giống gia súc (thuộc Sở Nông nghiệp) và Trạm Khuyến nông huyện.

- Sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ về phòng y tế (giữ nguyên biên chế hiện có)3.2. Về biên chế

(1) Khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (không kể sự nghiệp giáo dục) (6 tháng cuối năm 2015):

- Đề nghị tỉnh giữ nguyên biên chế giao cho huyện và bổ sung thêm biên chế của Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên vào trong biên chế của UBND huyện Đầm Hà (09 biên chế).

- UBND huyện tạm giao cho các cơ quan: Cơ bản giữ nguyên như thông báo tạm giao biên chế năm 2015 và có điều chỉnh lại (sau khi có quyết định giải thể phòng Dân tộc) (theo biểu gửi kèm). Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh, bổ sung phù hợp với chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và của Tỉnh.

(2) Đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:

- Năm học 2015-2016: Sắp xếp giảm 02 điểm trường bậc tiểu học: Ở Bản Xiềng Lống xã Quảng Lâm, Yên Sơn 1 xã Dực Yên, giảm 04 lớp tương ứng 10 lớp trình độ, giảm 04 giáo viên và tiếp tục bố trí học lớp ghép, dồn lớp; sắp xếp giảm nhân viên văn thư hành chính bậc Mầm non là 10 biên chế (hiện đang bố trí 09 viên chức), tổng giảm là 14 biên chế (trong đó có 09 viên chức làm nhân viên văn thư hành chính ở bậc Mầm non).

- Tổng nhu cầu năm học 2015-2016, sau khi đã thực hiện xoá điểm trường, dồn lớp, bố trí lớp ghép, giảm nhân viên hành chính ở bậc Mầm non thì cần: 779 biên chế (biên chế giao năm 2012 là 752 biên chế), ở từng bậc học cụ thể như sau:

+ Trung học sơ sở: 230 biên chế (hiện giao năm 2012 là 224 biên chế), cụ thể như sau: Quản lý: 20; Giáo viên 160; Nhân viên: 50. Theo đề án 25 sẽ giảm 10 biên chế văn thư, tuy nhiên số nhân viên này đều đã được tuyển dụng viên chức hiện đang chờ đi học để chuyển đổi công tác (dự kiến sẽ giảm vào năm 2017).

+ Tiểu học: 309 biên chế (hiện giao năm 2012 là 323 biên chế), cụ thể như sau: Quản lý: 26; Giáo viên 246; Nhân viên: 37. Theo đề án 25 sẽ giảm biên chế văn thư hành chính ở bậc tiểu học tương ứng với 02 biên chế, tuy nhiên 02 nhân viên này đã tuyển dụng viên chức hiện đang chờ đi học để chuyển đổi công tác (dự kiến sẽ giảm vào năm 2017).

+ Mầm non: 240 biên chế (hiện giao năm 2012 là 205 biên chế), cụ thể như sau: Quản lý 35, giáo viên 185, nhân viên 20.4. Kiến nghị, đề xuất:

4.1. Đối với Sở Nội vụ

- Đối với nhân viên hành chính văn thư ở bậc mầm non, thực hiện theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ thì năm học 2015-2016 bậc Mầm non giảm đi 10 biên chế văn thư hành chính, hiện nay huyện Đầm Hà đã tuyển dụng 09 viên chức làm việc ở vị trí này. Vì vậy UBND huyện Đầm Hà đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, trước mắt đề nghị tỉnh bố trí ngân sách để chi trả lương cho đội ngũ nhân viên này và đồng ý cho huyện Đầm Hà bố trí đội ngũ nhân viên này làm ở các vị trí thư viện, thiết bị bậc THCS, Tiểu học để chờ học chuyển đổi bố trí sang làm giáo viên mầm non.

- Đề nghị điều chỉnh lại biên chế của bậc tiểu học sang biên chế của bậc mầm non 14 biên chế. Như vậy bậc Trung học sơ sở thiếu 06 biên chế, bậc mầm non sau khi điều chỉnh biên chế bậc tiểu học sang còn thiếu 21 biên chế; đề nghị Sở Nội vụ kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cấp ngân sách cho hợp đồng đối với 27 biên chế thiếu, để bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục

- Đối với Trung tâm Hành chính công: Đây là đơn vị sự nghiệp mới vì vậy để bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm UBND huyện đề nghị Sở Nội vụ kiến nghị với UBND tỉnh, HĐND tỉnh về biên chế, cơ cấu ngạch và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công.

- Đối với việc chuyển giao một số đơn vị thuộc các Sở, ngành cấp tỉnh về cho huyện quản lý, đề nghị khi chuyển giao thì chuyển giao cả số biên chế, cơ sở vật chất hiện nay Sở, ngành đã giao cho các đơn vị năm 2015 khi chuyển về huyện.

4.2. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện

- Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các đơn vị chủ động phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bảo đảm hoạt động; tự quyết định việc hợp đồng lao động từ nguồn kinh phí tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”.

- Đối với đơn vị sự nghiệp như Trung tâm Thủy lợi, Giao thông và Môi trường; Ban Quản lý chợ; Ban Quản lý dự án công trình cần phải sắp xếp lại hợp lý đội ngũ biên chế, lao động hợp đồng, cân đối nguồn thu bảo đảm cho hoạt động của đơn vị./.Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị

- LưuVP,NV.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Phú


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương