Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 11.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.03 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: 565 /TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐiện Bàn, ngày 20 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại cuộc họp giao ban giải quyết vướng mắc công tác GPMB nút ngã 4 Điện Ngọc đường ĐT 603-607.

Ngày 17/10/2014, tại Ủy ban nhân dân xã Điện Ngọc; Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức họp giao ban giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB nút ngã 4 Điện Ngọc đường ĐT 603-607, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc. Tham dự cuộc họp có đ/c Trần Thanh An-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: BQL các công trình giao thông Quảng Nam, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, đại diện lãnh đạo UBND xã Điện Ngọc.

Sau khi nghe lãnh đạo BQL các công trình giao thông Quảng Nam và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện báo cáo những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, ý kiến phát biểu của đ/c Trần Thanh An-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam và các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc kết luận một số nội dung như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện kết hợp các ngành liên quan và UBND xã Điện Ngọc tiến hành quay phim, ghi lại hình ảnh hiện trạng nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ còn lại tại nút Ngã tư Điện Ngọc mà chưa bàn giao mặt bằng. Thời gian hoan thành trong ngày 18.10.2014.

2. Đến hết ngày 23.10.2014 mà các hộ còn lại tại nút Ngã tư Điện Ngọc không bàn giao mặt bằng thì sau này sẽ không được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

3. Giao UBND xã Điện Ngọc lập báo cáo về quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi theo quy định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất; đồng thời thông báo trên đài Truyền thanh xã cho nhân dân biết.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại cuộc họp giao ban giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB nút ngã 4 Điện Ngọc đường ĐT 603-607. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện./.


TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Trần Công Thiết

Trần Công Thiết
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;

- Như thành phần dự họp;

- Đài Truyền thanh-TH huyện;

- Các hộ tại nút Ngã tư Điện Ngọc chưa bàn giao MB;

- C,PVP;- Lưu: VT.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương