Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 20.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.93 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: 532/TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐiện Bàn, ngày 02 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Minh Dũng

tại Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014,

triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2015.

Ngày 26/9/2014, tại UBND huyện Điện Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Minh Dũng chủ trì Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm tỉnh, các cơ quan của huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện , Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nông nghiệp - PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Thống kê, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Chi nhánh Điện, Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Hội làm vườn, Hạt kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số VI, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chủ nhiệm các HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT thông qua Báo cáo Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2015, các Báo cáo tham luận của các ngành, địa phương; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Minh Dũng kết luận một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung:  • Tập trung cho công tác quản lý, điều hành sản xuất nông nhiệp năm 2014 với tinh thần “đúng lịch thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống”

  • Hướng dẫn bà con nông dân tổ chức gieo sạ và chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, chủ động phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi nhằm đảm bảo kết quả sản xuất nông nghiệp cao nhất.

  • Đẩy mạnh liên kết liên doanh trong sản xuất, tăng cường mở rộng diện tích ngô giống, lúa chất lượng cao...nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

  • Tổng kết đánh giá 7 năm (2006-2013) hoạt động của kinh tế Hợp tác, HTX Nông nghiệp và có giải pháp củng cố bộ máy và đổi mới nội dung hoạt động của HTX Nông nghiệp trong thời gian đến để HTX Nông nghiệp thật sự là “bà đỡ, chỗ dựa” cho kinh tế hộ.

  • Tập trung đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu 02 xã: Điện Quang, Điện Trung hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2014 và các xã: Điện Phong, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Hòa hoàn thành vào năm 2015.

  • Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” công tác phòng chống thiên tai với tinh thần “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả” nhằm bảo vệ sản xuất, bảo vệ con người, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân.

2. Nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp:

2.1. Phòng Nông nghiệp&PTNT: Rà soát các Chương trình, kế hoạch, nhất là Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và điều kiện thực tế của địa phương để tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện thắng lợi sản xuất nông nghiệp năm 2014.

2.2. Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn: Có kế hoạch đưa máy móc, thiết bị các trạm bơm lên cao, che đậy, bảo quản không để xảy ra hư hỏng, cuốn trôi do bão lũ và tổ chức sữa chữa máy móc, tu bổ hệ thống kênh mương, chủ động phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn, kịp thời đảm bảo nước tưới phục vụ cho vụ Đông Xuân nói riêng, sản xuất nông nghiệp năm 2015 nói chung.

2.3. Trạm Bảo vệ thực vật: Phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân tổ chức vệ sinh đồng ruộng, ra quân diệt chuột...phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không để hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho bà con nông dân; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ dịch hại, nhất là chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM để bà con nông dân áp dụng vào đồng ruộng một cách hiệu quả.

2.4. Trạm Thú y: Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vụ Đông; chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh trên gia súc, gia cầm nhất là thời gian chuyển mùa theo các Văn bản chỉ đạo của tỉnh và ngành chuyên môn cấp trên nhằm ngăn chặn triệt để và không cho dịch bệnh tái phát và lây lan, trước mắt thực hiện tốt Công điện số 6 ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về phòng chống cúm A (H5N6).

2.5. Trạm Khuyến nông, Hội Làm vườn: Tập trung triển khai các chương trình, các mô hình sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau sản xuất một cách phù hợp, hiệu quả và có sức lan tỏa trên địa bàn huyện nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân; đồng thời từng bước chuyển giao khoa học công nghệ vào đồng ruộng theo hướng xây dựng nền “Nông nghiệp đô thị” trong thời gian đến.

3. Các địa phương: Sau Hội nghị này, đề nghị các địa phương tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2015. Trong đó phải đánh giá tình hình và kết quả sản xuất nông nghiệp thật sát, đúng với điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đảm bảo tốt nhất công tác thủy lợi, sức kéo, giống, vật tư, công tác bảo vệ thực vật, công tác thú y...cho sản xuất nông nghiệp năm 2015, mà trước hết là phục vụ cho vụ Đông Xuân 2014-2015.

Đối với các xã xây dựng Nông thôn mới: Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá và xây dựng hoàn thành bộ tiêu chí theo lộ trình. Cụ thể là phấn đấu 2 xã: Điện Quang và Điện Trung hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2014 và 05 xã còn lại hoàn thành vào năm 2015.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Minh Dũng tại Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2015. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai, thực hiện./.


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Tuy

Trần Công Thiết
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Như thành phần dự họp;

- C,PVP;- Lưu: VT.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương