Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: /ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.14 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: /UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐiện Bàn, ngày tháng 01 năm 2014


V/v giới thiệu thực hiện Thông tư liên tịch 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- Phòng Nông nghiệp&PTNT;

- UBND các xã, thị trấn.


Ngày 13/12/2013, Liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư liên tịch số 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới;

Hiện nay, Thông tư liên tịch số 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT đã được đăng tải tại địa chỉ http://www.dienban.gov.vn.

Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn thông báo cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn truy cập vào địa chỉ trên để tải Thông tư liên tịch số 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT về nghiên cứu và triển khai thực hiện.Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu VT.
TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đạt


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương