Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 517 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích42.7 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN
Số: 517 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 25 tháng 9 năm 2014THÔNG BÁO

Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho BT, PBT Đảng ủy và Trưởng tổ chức CT-XH cấp xã năm 2014


Thực hiện Công văn số 1123/SNV-CCVC ngày 22/9/2014 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho BT, PBT Đảng ủy và Trưởng tổ chức CT-XH cấp xã (phần 1).

Theo kế hoạch mở lớp của Sở Nội vụ Quảng Nam:

- Thời gian học: 10 ngày/khóa.

- Khai giảng vào lúc: 7h30' ngày 29/9/2014.

+ Đợt 1: từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014;

+ Đợt 2: từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/10/2014.

- Địa điểm học: Hội trường UBND huyện Điện Bàn.

- Kinh phí tổ chức lớp học do Sở Nội vụ chi trả. Địa phương cử cán bộ công chức đi học chi trả tiền ăn, ở và đi lại theo quy định hiện hành.

Văn phòng HĐND-UBND huyện tạo điều kiện bố trí hội trường để Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng trên.

Phòng Nội vụ huyện phối hợp tốt cùng Sở Nội vụ để tổ chức lớp học; đồng thời theo dõi cụ thể tình hình CBCC của huyện tham gia học tập.

Để khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đạt kết quả tốt, UBND huyện Điện Bàn đề nghị các ông (bà) có tên và giữ chức vụ sau tham gia đầy đủ khóa đào tạo, bồi dưỡng trên (danh sách kèm theo).Nơi nhận:

- VP HĐND-UBND huyện;

- Phòng Nội vụ (theo dõi);

- UBND các xã, thị trấn;- Lưu VT, GNV.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
(Đã ký)
Lê Trí Thanh

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG

BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TRƯỞNG TỔ CHỨC CT-XH CẤP XÃ NĂM 2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Đặng Văn Long

PBT ĐU

xã Điện Nam Trung

 

2

Đoàn Ngọc Viên

PBT Đảng ủy

TT Vĩnh Điện

 

3

Lê Chinh

BT ĐTN

xã Điện Nam Đông

 

4

Lê Hữu Phúc

CT UBMT

TT Vĩnh Điện

 

5

Lê Thị Phượng

CT Hội PN

TT Vĩnh Điện

 

6

Lê Tùng

PCT.Hội ND

xã Điện Hồng

 

7

Nguyễn Cư

CT HND

xã Điện Ngọc

 

8

Nguyễn Hữu Kim

PBT Đ/ủy

xã Điện Thắng Trung

 

9

Nguyễn Lương Thắng

CT HND

xã Điện Thắng Bắc

 

10

Nguyễn Minh Thành

BTĐTN

xã Điện Ngọc

 

11

Nguyễn Thị Hiệp

CT HPN

xã Điện Tiến

 

12

Nguyễn Văn Chức

BTĐU-CT UBND

xã Điện Thắng Bắc

 

13

Phạm Thị Liễu

PCT.UBMTTQVN

xã Điện Hồng

 

14

Phạm Trường Giới

CT.UBMT

xã Điện Trung

 

15

Phan Ngọc Tiến

BT Đoàn

TT Vĩnh Điện

 

16

Phan Văn Phờ

PBT ĐU

xã Điện Ngọc

 

17

Thái Bá Quốc

BT Đoàn

xã Điện Hòa

 

18

Trần Duy Năm

CT UBMT

xã Điện Ngọc

 

19

Trần Minh Trung

BT ĐTN

xã Điện Quang

 

20

Võ Công Thành

BT ĐTN

xã Điện Tiến

 

(Danh sách này có 20 người)
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương