Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.06 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 374 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 08 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức và công dân

về chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện.

Nhằm giúp UBND huyện đánh giá tổng quan về công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại UBND huyện từ ý kiến góp ý của các tổ chức, công dân, cán bộ, nhân viên ( gọi tắt là tổ chức, công dân), UBND huyện Điện Bàn kính đề nghị các tổ chức, công dân quan tâm đóng góp ý kiến vào phiếu khảo sát ( ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /8/2013 của UBND huyện – mẫu phiếu khảo sát được cung cấp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND các xã, thị trấn, tại UBND huyện, trên Cổng thông tin Điện tử huyện tại địa chỉ http://www.dienban.gov.vn).

Phiếu góp ý các tổ chức, công dân có thể gửi về UBND huyện Điện Bàn số 22 Hoàng Diệu- thị trấn Vĩnh Điện – Điện Bàn – Quảng Nam, qua địa chỉ emai: dienban@dienban.gov.vn hoặc gửi vào hộp thư góp ý đặt tại UBND các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm đóng góp ý kiến của các tổ chức, công dân.

Nơi nhận:

  • Bộ phận 1 cửa huyện( để n.yết);

  • UBND các xã, thị trấn( để niêm yết);.

  • Lưu VT.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Trần Úc

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương