Ủy ban nhân dân huyện cát hải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.38 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CÁT HẢICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 515 /KH-UBND

Cát Hải, ngày 14 tháng 8 năm 2013


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010

của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Kế hoạch số 5234/KH-UBND ngày 19/7/2013 của UBND thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ quy định về “cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary tại Hải Phòng”; UBND huyện Cát Hải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là Nghị định số 90), Thông tư số 10/2013/TT - BCA ngày 22/02/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ - CP (gọi tắt là Thông tư số 10) và dự án “xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại huyện Cát Hải, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong công tác quản lý cư trú nói riêng, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung.

2. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý cư trú và dân cư, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư giữa hệ thống quản lý dân cư Huyện với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các Sở, ban, ngành liên quan tại huyện Cát Hải trên cơ sở số định danh cá nhân và các thông tin có liên quan.

4. Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các tổ chức và công dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản của Nghị định số 90, Thông tư số 10 và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại huyện Cát Hải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trụ sở tiếp dân của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú. Thông qua tuyên truyền để nhân dân và các cơ quan, đơn vị có dữ liêu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư.

2. Sau khi Công an thành phố thực hiện thí điểm tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh và xã Tân Tiến, huyện An Dương sẽ triển khai toàn Thành phố. Công an huyện Cát Hải cử cán bộ chiến sỹ đi tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo kế hoạh của Công an thành phố.

3. Thống nhất việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Bố trí kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại huyện Cát Hải.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an huyện

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị định số 90, Thông tư số 10 và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại huyện Cát Hải.

- Phối hợp với các Phòng, ban, đoàn thể, Đài phát thanh huyện và các xã thị trấn tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 90, Thông tư số 10 và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại huyện Cát Hải tới các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn Huyện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực quản lý “Hệ thống quản lý dân cư”tại huyện Cát Hải.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Công an thành phố về Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary. Tổ chức làm điểm tại 2 đơn vị (01 xã, 01 thị trấn); thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân và triển khai trên địa bàn Huyện và hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý dân cư theo quy định tại Nghị định số 90, Thông tư số 10 tại huyện Cát Hải.

2. Phòng Tư pháp, Đài Phát thanh huyện

Phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến sâu rộng Nghị định số 90, Thông tư số 10 và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại huyện Cát Hải tới các tầng lớp nhân dân, các ban ngành của Huyện.3. Chi cục Thống kê huyện

- Phối hợp Công an huyện nghiên cứu đề xuất xây dựng các yêu cầu công nghệ thông tin phục vụ cho cơ sở dữ liệu quốc gia của Huyện về quản lý dân cư.4. Phòng Tài chính-Kế hoạch

- Bố trí kinh phí cho các đơn vị theo dự toán của UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện Nghị định số 90, Thông tư số 10 và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại Huyện theo quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND huyện đề nghị UBND thành phố bổ sung kinh phí thực hiện dự án; hướng dẫn kiểm tra các ngành, các đơn vị thực hiện việc chi và quyết toán kinh phí.

5. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của Nghị định số 90 và Thông tư số 10 để nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 90, Thông tư số 10 và Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại Huyện đến các cơ quan, đoàn thể, thôn, xóm, Tổ dân phố; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư tại địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị căn cứ chức năng, nghiệp vụ của mình triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 90 và Thông tư số 10, Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” tại Huyện.

2. Giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Công an thành phố, UBND huyện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- Công an thành phố;

- Thường trực Huyện ủy;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;

- C, PCVP UBND huyện;- Lưu VP.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

(Đã kí)
Bùi Trung Nghĩa


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương