Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
§Çu t­ h¹ tÇng du lÞch

24.000

24.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

B¶o tån v¨n ho¸ vµ in b¸o nh©n d©n

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

§.t­ H.tÇng nu«i trång T.s¶n

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

Kinh phÝ thùc hiÖn §Ò ¸n 06

7.557

7.557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5

§Çu t­ c«ng tr×nh phôc vô Ql B.giíi

12.000

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6

An toµn khu

16.000

16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7

C. tr×nh khu tr¸nh b·o

30.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8

C. tr×nh §ª biÓn

70.000

70.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9

Q§ cña L·nh ®¹o §¶ng, nhµ n­íc

44.000

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10

CT b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

HT ®Çu t­ c¸c D.¸n T.t©m côm x·

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

§T theo NQ 37, 39, 54, 10 & 21

159.500

159.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13

§T trô Së x·

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14

§T Y tÕ

16.000

16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15

§T H.tÇng khu C«ng nghiÖp

7.000

7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16

Hç trî ®Çu t­ c¸c Tr­êng §¹i häc

26.000

26.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17

Trung t©m gi¸o dôc Quèc phßng

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18

Ch­¬ng tr×nh §C§C

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19

Ch­¬ng tr×nh bè trÝ l¹i d©n c­

8.000

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20

Ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh miÒn nói

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21

Hç trî vèn ®èi øng ODA

26.000

26.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22

Hç trî ®Çu t­ theo Q§ 160

7.500

7.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23

Hç trî khu kinh tÕ do §P qu¶n lý

235.000

235.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*

C¸c kho¶n chi qu¶n lý qua NSNN

53.520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.520
1

Chi tõ nguån thu ph¹t ATGT

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000
-

Ban ATGT tØnh

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000
-

C«ng an tØnh

21.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.000
-

Thanh tra giao th«ng

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000
-

Ban ATGT c¸c huyÖn, thÞ, TP

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000
2

Chi tõ nguån thu xæ sè

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000


Vèn ®èi øng KCH tr­êng häc

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000
3

Chi tõ nguån thu ph¹t VPHC ®­îc ®Ó l¹i

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000
4

Chi tõ nguån 20% phÝ b¶o vÖ M.tr­êng

3.520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.520
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương