Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§Ò ¸n liªn kÕt ®µo t¹o - §H Hång §øctải về 2.85 Mb.
trang7/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
§Ò ¸n liªn kÕt ®µo t¹o - §H Hång §øc

7.000

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Kinh phÝ §.t¹o, B.d­ìng CBCC

4.000

 

 

 

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

NQ 37, NQ 39

3.000

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Kinh phÝ ®èi øng KCH tr­êng häc

15.000

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

HBæng HS D.téc hé nghÌo kh«ng ë NT

6.026

 

 

 

6.026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5

Sù nghiÖp Y tÕ

13.700

0

 

 

 

13.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

KP ®èi øng c¸c dù ¸n

1.100

 

 

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Chi tr¶ nî c¸c DA ®Çu t­ tõ nguån SN

1.800

 

 

 

 

1.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Dù t¨ng 320 gi­êng bÖnh

10.800

 

 

 

 

10.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6

SN Khoa häc c«ng nghÖ

12.655

0

 

 

 

 

 

 

 

12.655

 

 

 

 

 
-

Sù nghiÖp KH c«ng nghÖ

12.655

 

 

 

 

 

 

 

 

12.655

 

 

 

 

 
7

Sù nghiÖp ®¶m b¶o x· héi

5.560

0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.560

 

 

 

 
-

Chi §BXH kh¸c

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 
-

CT M¹i d©m

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

(§­a vµo DT c¸c §vÞ)

  


 
8

SN V¨n hãa th«ng tin, thÓ thao, DL

15.000

 

 

 

 

 

5.000

0

10.000

 

 

 

 

 

 
-

Chèng xuèng cÊp di tÝch §P qu¶n lý

3.000

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Hç trî ph¸t triÓn bãng ®¸

7.000

 

 

 

 

 

 

 

7.000

 

 

 

 

 

 
-

ChuÈn bÞ §¹i héi thÓ dôc thÓ thao

3.000

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 
-

Kinh phÝ tæ chøc c¸c ngµy lÔ lín

2.000

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 
9

SN Ph¸t thanh truyÒn h×nh

4.300

0

 

 

 

 

 

4.300

 

 

 

 

 

 

 
-

Trang T. bÞ ph¸t sãng truyÒn thanh

3.000

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 
-

T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt

1.300

 

 

 

 

 

 

1.300

(Ph©n bæ cho HuyÖn)

 

 

 

 

 

 
10

Chi qu¶n lý hµnh chÝnh

11.263

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.263

 

 

 
-

KP mua s¾m, söa ch÷a

9.263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.263

 

 

 
-

Vèn ®èi øng c¸c dù ¸n n­íc ngoµi

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 
11

N. vô Quèc phßng, an ninh

3.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 
-

KP ®¶m b¶o an ninh biªn giíi

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B

Chi viÖn trî (VP UBND tr×nh)

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C

Dù phßng ng©n s¸ch tØnh

133.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D

Chi bæ sung quü dù tr÷ TC

3.230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.230
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E

HT DN, §vÞ cung cÊp SP c«ng Ých

7.800

7.800

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Hç trî DN l­u gi÷ ®µn gièng gèc

2.626

2.626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

C¸c ®¬n vÞ SX gièng c©y trång

3.424

3.424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

Hç trî kh¸c

1.750

1.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F

Chi XDCB vèn trong n­íc

397.250

397.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Chi tõ nguån vèn XDCB tËp trung

347.250

347.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

Chi tõ nguån thu tiÒn sö dông ®Êt:

30.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

KP ®o ®¹c, lËp b¶n ®å §C

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G

Chi CT môc tiªu Quèc gia

221.030

221.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Vèn ®Çu t­

74.750

74.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

Vèn sù nghiÖp

146.280

146.280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo

8.199

8.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CTr viÖc lµm

170

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT D©n sè KHH vµ gia ®×nh

24.256

24.256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT n­íc s¹ch vµ VS MT N.th«n

2.200

2.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT V¨n ho¸

2.955

2.955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

90.000

90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT Phßng chèng téi ph¹m

1.700

1.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT Phßng chèng ma tuý

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT vÖ sinh an toµn thùc phÈm

1.677

1.677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

CT PC mét sè bÖnh NH vµ HIV

11.123

11.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H

Ch­¬ng tr×nh 135

141.531

141.531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Vèn ®Çu t­

101.700

101.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

Vèn sù nghiÖp

39.831

39.831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K

D.¸n trång míi 5 tr.ha rõng

41.665

41.665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L

Dù ¸n nguån vèn N.ngoµi

98.800

98.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M

Chi N.vô MTiªu TW bæ sung

751.557

751.557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương