Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang6/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§oµn c¬ quan cÊp tØnh

385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385

 

 

 
33

MÆt trËn tæ quèc

3.599

 

 

250

100

 

 

 

 

 

50

3.199

 

 

 
34

Héi n«ng d©n tØnh

2.595

 

 

180

120

 

 

 

 

 

 

2.295

 

 

 
35

Héi cùu chiÕn binh

1.714

 

 

140

120

 

 

 

 

 

 

1.454

 

 

 
36

Héi ch÷ thËp ®á

956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

956

 

 

 
37

Héi ng­êi mï tØnh

1.442

 

 

 

525

 

 

 

 

 

672

245

 

 

 
38

Héi Nhµ b¸o

570

0

 

 

35

 

80

 

 

 

 

455

 

 

 
39

Héi v¨n häc nghÖ thuËt

1.061

0

 

 

 

 

260

 

 

 

 

801

 

 

 
40

T¹p chÝ xø Thanh

529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529

 

 

 
41

Héi ®«ng Y

649

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

574

 

 

 
42

Liªn hiÖp c¸c Héi KHKT

529

 

 

 

 

 

 

 

 

167

 

362

 

 

 
43

Héi lµm v­ên

392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392

 

 

 
44

Héi LuËt gia

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

 

 

 
45

Héi khuyÕn häc

405

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

325

 

 

 
46

Héi b¶o trî NTT & TE må c«i

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 
47

C©u l¹c bé Hµm Rång

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 
48

Héi Cùu TNXP

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 
49

Héi n¹n nh©n chÊt ®éc MDC

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

 

 

 
50

Héi thÈm ND (Toµ ¸n tØnh)

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 
51

Hç trî c­ìng chÕ thi hµnh ¸n DSù

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150
52

Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh

110

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II

Së TC chi c¸c Quü vµ tr¶ l·i vay

117.198

0

13.500

 

200

103.498

 

 

 

0

 

 

 

 

 
1

Quü cho vay qua NH chÝnh s¸ch

13.500

 

13.500

(Trong ®ã thu håi t¹m øng 500 triÖu ®ång)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

KCB cho trÎ em d­íi 6 tuæi

63.498

 

 

 

 

63.498

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

Mua thÎ BHYT cho c¸c ®èi t­îng

40.000

 

 

 

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5

Tr¶ l·i vay XD Tr­êng

200

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III

Chi kh¸c

7.619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.619
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV

Chi theo c¸c Q§ môc tiªu

275.054

0

139.800

16.000

52.026

13.700

5.000

4.300

10.000

12.655

7.310

11.263

3.000

 

 
1

Sù nghiÖp kinh tÕ

121.950

0

120.200

0

0

0

0

0

0

0

1.750

0

0

 

 
-

ChÝnh s¸ch Ch¨n nu«i, trång trät

24.800

 

24.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

ChÝnh s¸ch gièng thuû s¶n

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn vïng NL, cao su

4.900

 

4.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

KP xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ đầu tư

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Hç trî c¶i t¹o l­íi ®iÖn n«ng th«n

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Chi cho c¸c dù ¸n quy ho¹ch

15.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

ChÝnh s¸ch x©y dùng vïng lóa cao s¶n

20.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

ChÝnh s¸ch PT Giao th«ng NT

44.000

 

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

KP øng dông CNTT trong CQ QLNN

4.500

 

4.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Ph¸t triÓn CN & TiÓu TCN

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Ch­¬ng tr×nh bè trÝ d©n c­

1.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.750

 

 

 

 
2

Sù nghiÖp m«i tr­êng

16.000

 

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

SN m«I tr­êng chi theo dù ¸n

16.000

 

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

Trî gi¸, trî cuíc mÆt hµng CS

19.600

0

19.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

Trî gi¸, trî cuíc mÆt hµng CS

19.600

 

19.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

Sù nghiÖp Gi¸o dôc - §.t¹o

52.026

0

0

 

52.026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

TH §.¸n gi¶I quyÕt gi¸o viªn d«I d­

17.000

 

 

 

17.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương