Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang5/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§oµn má ®Þa chÊt

1.233

 

1.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18,4

TT quan tr¾c vµ b¶o vÖ m«i tr­êng

436

 

436

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18,5

Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt

560

 

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18,6

Chi côc b¶o vÖ m«i tr­êng

776

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

776

 

 

 
19

Ngµnh P.thanh vµ T.h×nh

12.764

 

 

 

2.255

 

 

10.509

 

 

 

 

 

 

 
19,1

V¨n phßng §µi PTTH

10.509

 

 

 

 

 

 

10.509

 

 

 

 

 

 

 
19,2

Tr­êng TC nghÒ P.thanh, T.h×nh

2.255

 

 

 

2.255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20

Bé chØ huy qu©n sù tØnh

37.684

0

 

210

1.992

280

 

 

 

 

 

 

35.202

 

 
21

Bé chØ huy B§ Biªn phßng

8.212

0

150

170

 

 

 

 

 

 

110

 

7.782

 

 
22

C«ng an tØnh

12.895

0

 

220

590

 

 

 

 

 

 

 

 

12.085

 
23

Liªn minh c¸c HTX

3.761

 

200

 

2.652

 

 

 

 

 

 

909

 

 

 
23,1

V¨n phßng c¬ quan

1.959

 

200

 

850

 

 

 

 

 

 

909

 

 

 
23,2

Tr­êng TC nghÒ kü nghÖ T. Ho¸

1.802

 

 

 

1.802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24

Ban D©n téc

2.168

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.168

 

 

 
25

Së Néi vô

3.404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.404

 

 

 
26

Ngµnh th«ng tin truyÒn th«ng

2.312

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

2.212

 

 

 
26,1

Së Th«ng tin truyÒn th«ng

1.813

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

1.713

 

 

 
26,2

Trung t©m CNTT vµ truyÒn th«ng

499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499

 

 

 
27

Ban T«n gi¸o

1.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.158

 

 

 
28

Ban Q.lý khu KT Nghi S¬n

8.295

 

2.572

 

 

 

 

 

 

 

 

5.723

 

 

 
29

Ban thi ®ua khen th­ëng

7.679

 

0

 

4.130

 

 

 

 

 

 

3.549

 

 

 
30

TØnh héi phô n÷

2.677

 

 

220

120

 

 

 

 

 

 

2.337

 

 

 
31

§oµn T.niªn CSHCM tØnh

6.444

 

 

520

2.346

 

 

 

 

 

 

3.578

 

 

 
31,1

V¨n phßng c¬ quan §oµn

4.238

 

 

520

400

 

 

 

 

 

 

3.318

 

 

 
31,2

Héi liªn hiÖp Thanh niªn

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 
31,3

Héi ®ång ®éi

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 
31,4

TT B.d­ìng c¸n bé thanh TN

1.946

 

 

 

1.946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương