Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang4/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§oµn chÌo

2.183

 

 

 

 

 

2.183

 

 

 

 

 

 

 

 
12,9

§oµn c¶i l­¬ng

1.913

 

 

 

 

 

1.913

 

 

 

 

 

 

 

 
12,10

§oµn tuång

2.259

 

 

 

 

 

2.259

 

 

 

 

 

 

 

 
12,11

Nhµ h¸t ca móa - kÞch L.s¬n

4.521

 

 

 

 

 

4.521

 

 

 

 

 

 

 

 
12,12

TT triÓn l·m - héi chî - Q.c¸o

1.004

 

 

 

 

 

1.004

 

 

 

 

 

 

 

 
12,13

TT ph¸t hµnh phim & CB

1.844

 

 

 

 

 

1.844

 

 

 

 

 

 

 

 
12,14

Ban qu¶n lý di tÝch thµnh nhµ Hå

872

 

 

 

 

 

872

 

 

 

 

 

 

 

 
12,15

Liªn ®oµn bãng ®¸

199

 

 

 

 

 

 

 

199

 

 

 

 

 

 
12,16

Tr­êng Cao ®¼ng T.dôc thÓ thao

8.717

 

 

 

8.717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12,17

Tr­êng C§ VHNT

10.165

 

 

 

9.715

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 
13

Ngµnh Gi¸o dôc & §µo t¹o

261.630

 

 

 

257.371

 

 

 

 

 

 

4.259

 

 

 
13,1

V¨n phßng Së Gi¸o dôc

16.178

 

 

 

11.919

 

 

 

 

 

 

4.259

 

 

 
13,2

Tr­êng THPT d©n téc néi tró

9.250

 

 

 

9.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,3

Tr­êng THPT Lam S¬n

9.175

 

 

 

9.175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,4

TT G.dôc Kü thuËt tæng hîp

2.016

 

 

 

2.016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,5

TT G.dôc th­êng xuyªn

2.604

 

 

 

2.604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,6

Khèi THPT HuyÖn

222.407

 

 

 

222.407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,7

Tr­êng ChÝnh trÞ tØnh

7.661

 

 

 

7.661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,8

Tr­êng §H Hång §øc

53.302

 

 

 

53.302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14

Ngµnh T­ ph¸p

5.668

 

2.119

 

 

 

 

 

 

 

 

3.549

 

 

 
14,1

V¨n phßng Së T­ ph¸p

3.549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.549

 

 

 
14,2

Trung t©m trî gióp ph¸p lý

1.085

 

1.085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14,3

Phßng c«ng chøng NN sè 1

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14,4

Phßng c«ng chøng NN sè 2

234

 

234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14,5

Phßng c«ng chøng NN sè 3

249

 

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14,6

Trung t©m b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n

251

 

251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15

Ngµnh Y tÕ

394.479

 

 

 

10.226

381.583

 

 

 

 

 

2.670

 

 

 
15,1

V¨n phßng Së y tÕ

5.713

 

 

 

725

2.318

 

 

 

 

 

2.670

 

 

 
15,2

TT PC S.rÐt KST vµ c«n trïng

2.565

 

 

 

 

2.565

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,3

TT gi¸o dôc truyÒn th«ng SK

1.037

 

 

 

 

1.037

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,4

TT K.nghiÖm D.phÈm vµ MP

1.918

 

 

 

 

1.918

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,5

Trung t©m y tÕ dù phßng

3.185

 

 

 

 

3.185

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,6

BÖnh viÖn Da liÔu

3.163

 

 

 

 

3.163

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,7

TT ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n

2.241

 

 

 

 

2.241

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,8

BÖnh viÖn Néi tiÕt

3.437

 

 

 

 

3.437

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,9

Trung t©m PC HIV/AIDS

1.459

 

 

 

 

1.459

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.10

BÖnh viªn chèng lao & bÖnh phæi

9.291

 

 

 

 

9.291

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,11

BÖnh viªn t©m thÇn

10.199

 

 

 

 

10.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,12

BÖnh viÖn ®iÒu d­ìng

4.159

 

 

 

 

4.159

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,13

BÖnh viªn §a khoa tØnh

35.004

 

 

 

 

35.004

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,14

BÖnh viªn phô s¶n

11.974

 

 

 

 

11.974

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,15

BÖnh viªn y häc d©n téc

5.950

 

 

 

 

5.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,16

BÖnh viÖn m¾t

3.292

 

 

 

 

3.292

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,17

BÖnh viªn §a khoa Ngäc LÆc

12.235

 

 

 

 

12.235

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,18

BÖnh viªn Nhi

12.078

 

 

 

 

12.078

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,19

Trung t©m gi¸m ®inh Y khoa

838

 

 

 

 

838

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.20

Tr­êng Cao ®¼ng Y tÕ

9.501

 

 

 

9.501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,21

Khèi BÖnh viªn ®a khoa huyÖn

112.304

 

 

 

 

112.304

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,22

Khèi TT Y tÕ dù phßng huyÖn

142.936

 

 

 

 

142.936

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16

Chi côc d©n sè

6.035

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

6.035

 

 

 
17

Ngµnh C«ng nghiÖp th­¬ng m¹i

24.489

 

856

0

11.482

0

0

0

0

0

0

12.151

 

 

 
17,1

V¨n phßng Së C«ng th­¬ng

4.752

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

4.752

 

 

 
17,2

T. t©m khuyÕn c«ng & xóc tiÕn TM

856

 

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17,3

Chi côc qu¶n lý thÞ tr­êng

7.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.399

 

 

 
17,4

Tr­êng TC nghÒ T.m¹i du lÞch

2.320

 

 

 

2.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17,5

Tr­êng C§ nghÒ C«ng nghiÖp

9.162

 

 

 

9.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18

Ngµnh Tµi nguyªn vµ MT

11.618

 

4.436

3.010

 

 

 

 

 

 

 

4.172

 

 

 
18,1

V¨n phßng Së TN vµ MT

8.009

 

1.603

3.010

 

 

 

 

 

 

 

3.396

 

 

 
18,2

V¨n phßng ®¨ng ký QSD§

604

 

604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18,3


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương