Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang3/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

8,5

Chi côc phßng chèng TNXH

767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

597

 

 

 
8,6

Trung t©m dÞch vô viÖc lµm

686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

686

 

 

 

 
8,7

T.t©m GD lao ®éng x· héi

5.926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.926

 

 

 

 
8,8

T.t©m C.h×nh P.håi chøc n¨ng

843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

 

 

 

 
8,9

TT ch¨m sãc SK ng­êi cã c«ng

951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951

 

 

 

 
8.10

Tr­êng TC nghÒ MiÒn nói

1.013

 

 

 

1.013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9

Ngµnh X©y dùng

5.843

 

 

 

2.410

 

 

 

 

 

 

3.433

 

 

 
9,1

V¨n phßng Së X©y dùng

3.583

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

3.433

 

 

 
9,2

Tr­êng TC nghÒ X©y dùng

2.260

 

 

 

2.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10

Ngµnh Giao th«ng vËn t¶i

45.354

 

38.766

 

1.013

 

 

 

 

 

 

5.575

 

 

 
10,1

V¨n phßng Së

3.170

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.170

 

 

 
10,2

Thanh tra giao th«ng

3.956

 

1.551

 

 

 

 

 

 

 

 

2.405

 

 

 
10,3

KP DTu, BD, SC ®­êng tØnh, huyÖn

33.715

 

33.715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10,4

KP hç trî Dù ¸n xe buýt

3.500

 

3.500

(Trî gi¸ xe buýt: 1.200 tr®, qu¶n lý h¹ tÇng 3 tuyÕn: 1.000 tr® vµ duy tu b¶o d­ìng h¹ tÇng: 1.300 tr®) 

 

 

 
10,5

Tr­êng TC nghÒ G.th«ng vËn t¶i

1.013

 

 

 

1.013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

Ngµnh N.nghiÖp vµ PT NT

87.816

0

31.224

505

10.806

0

0

0

0

0

0

45.281

0

0

 
11,1

V¨n phßng Së N.nghiÖp

7.804

 

1.400

 

0

 

 

 

 

 

 

6.404

 

 

 
11,2

Ban QL rõng P.Hé vµ rõng §.Dông

7.918

 

7.918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a

Lang Ch¸nh

643

 

643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b

S«ng §»n

579

 

579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c

Sim

521

 

521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d

S«ng Chµng

656

 

656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e

TÜnh Gia

692

 

692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f

S«ng Lß

705

 

705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
g

Nh­ Xu©n

547

 

547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
h

Hµ Trung

617

 

617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i

M­êng L¸t

635

 

635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k

Th¹ch Thµnh

441

 

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
l

Na MÌo

664

 

664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

Thanh Kú

536

 

536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n

Ban QL DA vµ rõng PH§N S. Chu

682

 

682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,3

Chi Côc L©m nghiÖp

996

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

996

 

 

 
11,4

Trung t©m KhuyÕn n«ng

2.612

 

2.612

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 
11,5

Chi Côc Thuû lîi

703

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

703

 

 

 
11,6

Chi côc ®ª ®iÒu vµ PC lôt b·o

5.779

 

1.020

 

 

 

 

 

 

 

 

4.759

 

 

 
11,7

TT NC ¦.dông KHKT G.c©y NN

508

 

508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,8

TT NC ¦.dông KHKT ch¨n nu«i

263

 

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,9

TT K.nghiÖm gièng, V.t­ NN

576

 

576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.10

Chi Côc thó y

6.112

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6.112

 

 

 
11,11

Chi Côc b¶o vÖ thùc vËt

5.447

 

100

 

211

 

 

 

 

 

 

5.136

 

 

 
11,12

TT n­íc SH vµ VS MT NT

541

 

541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,13

Tr­êng T.cÊp N«ng l©m

6.708

 

 

 

6.708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,14

Tr­êng DN BC NN & PTNT

482

 

 

 

482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,15

Ban QLý D.¸n khoa häc N. nghiÖp

1.871

 

1.871

(Q§ 2007/Q§-UBND ngµy 8/7/2008 vÒ hîp phÇn khuyÕn n«ng - Dù ¸n KHCN phÇn vèn ®èi øng)

 

  

 

 
11,16

C.côc di d©n & PT vïng KTM

2.152

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.152

 

 

 
11,17

Chi Côc kiÓm l©m

31.362

0

13.999

505

 

 

 

 

 

 

 

16.858

 

 

 
a

V¨n phßng Chi côc

20.080

0

3.222

0

 

 

 

 

 

 

 

16.858

 

 

 
b

Dù ¸n b¶o tån T. nhiªn Pï Lu«ng

2.063

 

1.892

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c

Dù ¸n b¶o tån thiªn nhiªn Pï Hu

2.394

 

2.248

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d

Dù ¸n b¶o tån T. nhiªn Xu©n Liªn

2.725

 

2.537

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e

V­ên Quèc gia BÕn En

4.100

0

4.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,18

Chi côc B.vÖ nguån lîi T.s¶n

2.161

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.161

 

 

 
11.19

TT N.cøu vµ SX gièng H.s¶n

416

 

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.20

Tr­êng trung häc thuû s¶n

3.405

 

 

 

3.405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

Ngµnh V¨n ho¸ , TT vµ Du lÞch

66.757

0

0

0

18.532

0

26.135

0

16.480

0

0

5.610

 

 

 
12,1

V¨n phßng Së V¨n ho¸, TT vµ DL

23.463

 

 

 

100

 

1.472

 

16.281

 

 

5.610

 

 

 
12,2

Ban nghiªn cøu lÞch sö

698

 

 

 

 

 

698

 

 

 

 

 

 

 

 
12,3

Ban Q.lý di tÝch - danh th¾ng

1.980

 

 

 

 

 

1.980

 

 

 

 

 

 

 

 
12,4

B¸o v¨n ho¸ th«ng tin

1.306

0

0

 

 

 

1.306

 

 

 

 

 

 

 

 
12,5

Trung t©m v¨n hãa th«ng tin

2.040

 

 

 

 

 

2.040

 

 

 

 

 

 

 

 
12,6

Th­ viÖn khoa häc tæng hîp

2.088

 

 

 

 

 

2.088

 

 

 

 

 

 

 

 
12,7

B¶o tµng tæng hîp

1.505

 

 

 

 

 

1.505

 

 

 

 

 

 

 

 
12,8


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương