Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang12/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13biÓu c«ng khai dù to¸n thu NSNN Khèi huyÖn x· n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11 /02/2009 cña UBND tØnh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¬n vÞ: TriÖu ®ång

 

 

Tæng

Trong ®ã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thu

Côc

Trong ®ã

HuyÖn,

Trong ®ã

TT

tªn HuyÖn

NSNN

thuÕ

ThuÕ

ThuÕ

TiÒn

thÞ x·

Thu

ThuÕ

ThuÕ

ThuÕ

Thu

ThuÕ

ThuPhÝ

C¸c

Thu

 

 

N¨m

thu

M«n

Tµi

thuª

Thµnh

khèi

CTN

SD

T.nhËp

TiÒn

nhµ

TiÒn

PhÝkho¶n

kh¸c

 

 

2009

 

bµi

nguyªn

®Êt

phè

DNNN

NQD

®ÊtSD

®Êt

thuª

tr­ícthu

ng©n

 

 

 

 

 

 

 

thu

 

 

NN

nh©n

®Êt

 

®ÊtphÝ

t¹i x·

s¸ch

 

Tæng sè

856.991

19.746

1.462

4.783

13.501

837.245

3.100

172.700

300

23.000

450.000

26.000

2.500

94.700

11.600

50.000

3.345

1

TP Thanh Ho¸

360.449

9.519

721

20

8.778

350.930

 

68.470

 

12.800

220.000

6.325

835

37.700

2.100

1.700

1.000

2

TX SÇm S¬n

28.581

231

38

 

193

28.350

3.100

10.400

 

1.450

8.500

550

520

2.200

530

700

400

3

TX BØm S¬n

37.116

4.321

75

2.330

1.916

32.795

 

11.800

115

2.350

10.000

1.200

200

5.600

380

1.000

150

4

H. Hµ Trung

21.074

454

34

66

354

20.620

 

2.700

 

280

11.400

850

180

1.840

290

3.000

80

5

H. Nga S¬n

28.466

86

15

10

61

28.380

 

3.700

 

450

18.000

900

40

2.230

500

2.500

60

6

H. HËu Léc

19.323

51

15

10

26

19.272

 

5.220

2

300

7.500

1.000

30

2.110

520

2.500

90

7

H. Ho»ng Ho¸

39.765

235

34

65

136

39.530

 

7.050

 

480

19.000

1.450

200

4.470

480

6.300

100

8

Qu¶ng X­¬ng

35.268

228

40

10

178

35.040

 

5.250

 

600

20.000

1.500

70

3.900

470

3.150

100

9

H. TÜnh Gia

24.997

757

73

480

204

24.240

 

5.550

 

500

11.300

550

70

3.850

600

1.700

120

10

H. N«ng Cèng

20.931

336

26

141

169

20.595

 

3.620

10

270

10.000

920

35

2.500

200

2.950

90

11

H. §«ng S¬n

51.515

684

71

105

508

50.831

 

7.050

1

600

35.000

850

60

4.800

400

2.000

70

12

H. TriÖu S¬n

18.641

148

21

10

117

18.493

 

3.350

2

270

7.000

1.850

21

2.950

400

2.550

100

13

H. Thä Xu©n

31.828

674

49

70

555

31.154

 

5.500

104

400

14.000

2.260

40

3.800

450

4.400

200

14

H. Yªn §Þnh

29.903

97

22

13

62

29.806

 

4.730

6

360

14.000

1.600

60

2.620

440

5.900

90

15

H. ThiÖu Ho¸

29.158

29

14

 

15

29.129

 

4.570

1

310

15.500

1.650

8

2.450

550

4.000

90

16

H. VÜnh Léc

9.853

68

19

5

44

9.785

 

1.900

2

250

4.500

360

65

1.240

178

1.250

40

17

Th¹ch Thµnh

11.005

83

26

30

27

10.922

 

3.000

39

220

4.000

820

3

1.350

390

1.000

100

18

H. CÈm Thuû

14.041

79

23

21

35

13.962

 

3.000

2

250

6.000

290

10

1.700

1.350

1.300

60

19

H. Ngäc LÆc

14.634

83

37

28

18

14.551

 

2.950

16

300

7.000

500

15

2.600

170

900

100

20

Lang Ch¸nh

1.809

324

10

300

14

1.485

 

880

 

35

 

110

 

340

40

50

30

21

H. B¸ th­íc

3.250

30

20

 

10

3.220

 

1.240

 

30

500

45

 

950

95

300

60

22

H. Quan Ho¸

3.960

20

13

 

7

3.940

 

3.200

 

40

 

 

 

530

50

50

70

23

Th­êng Xu©n

4.254

96

23

60

13

4.158

 

1.830

 

125

1.000

110

3

720

175

150

45

24

H. Nh­ Xu©n

3.443

228

11

180

37

3.215

 

1.200

 

200

500

100

10

730

260

180

35

25

H. Nh­ Thanh

8.224

166

20

129

17

8.058

 

1.498

 

105

4.500

210

25

850

550

300

20

26

H. M­êng L¸t

1.050

6

4

 

2

1.044

 

362

 

5

300

 

 

325

12

20

20

27

H. Quan S¬n

4.453

713

8

700

5

3.740

 

2.680

 

20

500

 

 

345

20

150

25

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương