Ñy ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 2.85 Mb.
trang11/13
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.85 Mb.
#21291
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Phô lôc sè 6
BiÓu sè 40 KH-§P

BiÓu c«ng khai

bæ sung ng©n s¸ch huyÖn - x· n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11/02/2009 cña UBND tØnh)

 

 

 

 

 

§¬n vÞ: TriÖu ®ång

TT

Tªn huyÖn

Thu NSNN n¨m 2009

Tæng chi

Huy ®éng TK 10% chi TX, 40% häc phÝ n¨m 2008

Bæ sung

Tæng

§iÒu tiÕt

Ng©n s¸ch

Ng©n s¸ch

thu

N/s¸ch

HuyÖn

huyÖn

NSNN

huyÖnn¨m 2009

A

B

1

2

3

4

5=3-2-4

 

Tæng sè

856.991

797.541

3.753.274

22.845

2.932.888

1

TP Thanh Ho¸

360.449

312.154

334.563

1.539

20.870

2

SÇm S¬n

28.581

22.696

57.091

579

33.817

3

BØm S¬n

37.116

33.270

63.039

477

29.293

4

Hµ Trung

21.074

20.860

117.766

973

95.932

5

Nga S¬n

28.466

28.426

139.727

918

110.383

6

HËu Léc

19.323

19.301

141.399

947

121.151

7

Ho»ng Ho¸

39.765

39.631

226.379

1.411

185.337

8

Qu¶ng X­¬ng

35.268

35.169

218.424

1.332

181.923

9

TÜnh Gia

24.997

24.887

184.131

1.532

157.711

10

N«ng Cèng

20.931

20.849

154.674

1.179

132.646

11

§«ng S¬n

51.515

51.288

135.174

779

83.108

12

TriÖu S¬n

18.641

18.586

168.162

1.181

148.395

13

Thä Xu©n

31.828

31.590

192.529

1.655

159.284

14

Yªn §Þnh

29.903

29.854

148.514

1.169

117.490

15

ThiÖu Ho¸

29.158

29.149

148.302

1.077

118.076

16

VÜnh Léc

9.853

9.809

86.095

517

75.768

17

Th¹ch Thµnh

11.005

10.993

151.163

724

139.446

18

CÈm Thuû

14.041

14.023

127.117

545

112.549

19

Ngäc LÆc

14.634

14.621

169.090

560

153.909

20

Lang Ch¸nh

1.809

1.803

74.678

429

72.446

21

B¸ th­íc

3.250

3.246

140.887

505

137.136

22

Quan Ho¸

3.960

3.957

87.285

475

82.853

23

Th­êng Xu©n

4.254

4.248

135.918

523

131.148

24

Nh­ Xu©n

3.443

3.424

97.326

490

93.412

25

Nh­ Thanh

8.224

8.207

113.271

517

104.547

26

M­êng L¸t

1.050

1.049

61.091

380

59.662

27

Quan S¬n

4.453

4.451

79.479

432

74.596

 

 

 

 

 

 

 biÓu c«ng khai dù to¸n thu NSNN vµ ®iÒu tiÕt c¸c cÊp ng©n s¸ch Khèi huyÖn x· n¨m 2009

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 422 /Q§-UBND ngµy 11/02/2009 cña UBND tØnh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¬n vÞ: TriÖu ®ång

 

 

Thu NSNN hX n¨m 2009

Trong ®ã

 

 

Tæng

 

Côc thuÕ thu

HuyÖn, TX, TP thu

TT

tªn HuyÖn

thu

Ng©n

Ng©n

Trong ®ã

Tæng

§iÒu tiÕt

Tæng

§iÒu tiÕt

 

 

NSNN

s¸ch

s¸ch

NS

NS

thu

Ng©n

Ng©n

Trong ®ã

thu

Ng©n

Ng©n

Trong ®ã

 

 

HX

tØnh

HX

cÊp

cÊp

NSNN

s¸ch

s¸ch

NS cÊp

NS cÊp

NSNN

s¸ch

s¸ch

NS cÊp

NS cÊp

 

 

2009

 

 

huyÖnHX

tØnh

HX

huyÖnHX

tØnh

HX

huyÖn 

Tæng sè

856.991

59.450

797.541

533.643

263.897

19.746

5.400

14.346

11.645

2.700

837.245

54.050

783.195

521.998

261.197

1

TP Thanh Ho¸

360.449

48.295

312.154

279.213

32.941

9.519

3.511

6.008

4.252

1.756

350.930

44.784

306.146

274.961

31.185

2

TX SÇm S¬n

28.581

5.885

22.696

18.379

4.317

231

77

154

115

39

28.350

5.808

22.542

18.264

4.278

3

TX BØm S¬n

37.116

3.846

33.270

27.849

5.420

4.321

766

3.555

3.171

383

32.795

3.080

29.715

24.678

5.037

4

H. Hµ Trung

21.074

214

20.860

9.365

11.496

454

142

312

242

71

20.620

72

20.548

9.123

11.425

5

H. Nga S¬n

28.466

40

28.426

13.401

15.025

86

24

62

49

12

28.380

16

28.364

13.351

15.013

6

H. HËu Léc

19.323

22

19.301

8.651

10.649

51

10

41

35

5

19.272

12

19.260

8.616

10.644

7

H. Ho»ng Ho¸

39.765

134

39.631

20.343

19.288

235

54

181

153

27

39.530

80

39.450

20.189

19.261

8

Qu¶ng X­¬ng

35.268

99

35.169

17.567

17.602

228

71

157

121

36

35.040

28

35.012

17.446

17.566

9

H. TÜnh Gia

24.997

110

24.887

13.798

11.090

757

82

675

635

41

24.240

28

24.212

13.163

11.049

10

H. N«ng Cèng

20.931

82

20.849

9.918

10.931

336

68

268

235

34

20.595

14

20.581

9.684

10.897

11

H. §«ng S¬n

51.515

227

51.288

26.798

24.490

684

203

481

379

102

50.831

24

50.807

26.419

24.388

12

H. TriÖu S¬n

18.641

55

18.586

8.031

10.555

148

47

101

78

23

18.493

8

18.485

7.953

10.531

13

H. Thä Xu©n

31.828

238

31.590

14.182

17.408

674

222

452

341

111

31.154

16

31.138

13.841

17.297

14

H. Yªn §Þnh

29.903

49

29.854

12.609

17.245

97

25

72

60

12

29.806

24

29.782

12.549

17.233

15

H. ThiÖu Ho¸

29.158

9

29.149

12.688

16.461

29

6

23

20

3

29.129

3

29.126

12.668

16.458

16

H. VÜnh Léc

9.853

44

9.809

5.445

4.365

68

18

50

42

9

9.785

26

9.759

5.403

4.356

17

Th¹ch Thµnh

11.005

12

10.993

5.363

5.630

83

11

72

67

5

10.922

1

10.921

5.296

5.625

18

H. CÈm Thuû

14.041

18

14.023

7.391

6.632

79

14

65

58

7

13.962

4

13.958

7.333

6.625

19

H. Ngäc LÆc

14.634

13

14.621

7.664

6.957

83

7

76

72

4

14.551

6

14.545

7.592

6.953

20

Lang Ch¸nh

1.809

6

1.803

1.015

789

324

6

318

316

3

1.485

 

1.485

699

786

21

H. B¸ th­íc

3.250

4

3.246

1.816

1.430

30

4

26

24

2

3.220

 

3.220

1.792

1.428

22

H. Quan Ho¸

3.960

3

3.957

1.922

2.036

20

3

17

16

1

3.940

 

3.940

1.906

2.034

23

Th­êng Xu©n

4.254

6

4.248

2.159

2.089

96

5

91

88

3

4.158

1

4.157

2.071

2.086

24

H. Nh­ Xu©n

3.443

19

3.424

1.728

1.696

228

15

213

206

7

3.215

4

3.211

1.522

1.689

25

H. Nh­ Thanh

8.224

17

8.207

3.992

4.215

166

7

159

156

3

8.058

10

8.048

3.836

4.212

26

H. M­êng L¸t

1.050

1

1.049

615

434

6

1

5

5

0

1.044

 

1.044

611

433

27

H. Quan S¬n

4.453

2

4.451

1.742

2.709

713

2

711

710

1

3.740

 

3.740

1.032

2.708

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 2.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương