Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam xã MỸ thạnh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.38 Kb.
#521


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MỸ THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 606/TB-UBND Mỹ Thạnh, ngày 25 tháng 8 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân kỷ niệm 69 năm

Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014)

Căn cứ Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi ngày 11 tháng 4 năm 2007 về chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương nhân các ngày Lễ, Tết và thực hiện quy định của Chính phủ về treo cờ Tổ quốc các ngày lễ lớn trong năm.

Căn cứ Thông báo số 2884/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014).

Để chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014). Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc như sau:1. Về nghỉ lễ

Do ngày Quốc khánh 02/9 năm 2014 nhằm ngày thứ Ba nên cán bộ công chức, viên chức đi làm bù thứ Bảy ngày 06 tháng 9 năm 2014 để nghỉ hoán đổi ngày thứ Hai ngày 01 tháng 9 năm 2014. Như vậy dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2014 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 8 năm 2014 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2014. Riêng bộ phận một cửa vẫn làm việc buổi sáng ngày 30 tháng 8 và lực lượng Công an, Quân sự nghỉ lễ theo quy định của ngành.2. Về treo cờ Tổ quốc

Tất cả các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, Trường học, hộ dân trên địa bàn xã treo cờ Tổ quốc từ 17 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2014 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức trực 24/24 giờ trong dịp nghỉ Lễ nêu trên để kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất xảy ra.

Trưởng ấp nhắc nhở các hộ dân của ấp mình treo cờ nghiêm túc trong ngày 02 tháng 9 năm 2014, thay những cờ củ, cờ phai màu bằng những cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và trân trọng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh đường phố, xóm ấp sạch đẹp.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng ấp thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

- TTĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT;

- Các ngành, đoàn thể xã;

- Đài truyền thanh;

- Trưởng ấp 6 ấp;

- Lưu: VT,Linh,15b.
Đã ký

Phạm Thanh Diễn
Каталог: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40

tải về 10.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương