Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúctải về 28.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.2 Kb.
#17753
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 298 /QĐ-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 02 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH


Về việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Cà MauCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 14/TTr-SNV ngày 31 tháng 01 năm 2008,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Cà Mau (Kèm theo Danh mục công việc và thời gian giải quyết).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện cơ chế một cửa theo quy định.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 23/6/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau./.N
CHỦ TỊCH(đã ký)

Bùi Công Bửu
ơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- Bộ Nội vụ (b/c);

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Website Cà Mau;

- Chuyên viên các khối;

- Lưu: VT, H44/02.


DANH MỤC

Công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

(Kèm theo Quyết định số: 298 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
STT

Lĩnh vực, công việc

Thời gian

giải quyết
Công việc giải quyết phải ghi giấy hẹn
1

Lĩnh vực Ngân sách:

- Thẩm tra Dự toán phân bổ dự toán ngân sách

- Thẩm tra Dự toán phân bổ dự toán ngân sách có liên quan nhiều ngành

07 ngày
15 ngày2

Lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thẩm định dự toán, thiết kế

+ Thẩm định dự toán thiết kế quy hoạch

+ Thẩm định dự toán sửa chữa, mua sắm thuộc các nguồn vốn sự nghiệp và Chương trình mục tiêu

- Thẩm tra hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành

+ Dự án thuộc nhóm C

+ Dự án thuộc nhóm B

- Đăng ký vốn, thông báo kế hoạch vốn

- Thẩm định dự toán dự án, quyết toán đầu tư


20 ngày
20 ngày


03 tháng

04 tháng

03 ngày

20 ngày


3

Lĩnh vực giá và quản lý công sản:

- Thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng


15 ngày


4

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
4.1

Giải quyết khiếu nại:

* Khiếu nại lần đầu:

- Thụ lý

- Giải quyết vụ việc thông thường

- Giải quyết vụ việc phức tạp

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn: - Vụ việc thông thường

- Vụ việc phức tạp

* Khiếu nại lần tiếp theo:

- Thụ lý

- Giải quyết vụ việc thông thường

- Giải quyết vụ việc phức tạp

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn: - Vụ việc thông thường

- Vụ việc phức tạp


10 ngày


30 ngày

45 ngày


45 ngày

60 ngày
10 ngày

45 ngày

60 ngày


60 ngày

70 ngày


4.2

Giải quyết tố cáo:

- Thụ lý

- Giải quyết vụ việc thông thường

- Giải quyết vụ việc phức tạp

10 ngày


60 ngày

90 ngàyGhi chú: Thời gian giải quyết tính theo ngày làm việc.tải về 28.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương