Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúctải về 35.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích35.16 Kb.
#18245
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 306 /QĐ-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 02 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH


Về việc thực hiện cơ chế một cửa tại các xã, phường, thị trấn

trên địa bàn tỉnh Cà MauCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 14/TTr-SNV ngày 31 tháng 01 năm 2008,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Kèm theo Danh mục công việc và thời gian giải quyết).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan. Dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện cơ chế một cửa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau./.

CHỦ TỊCH

(đã ký)
Bùi Công Bửu


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- Bộ Nội vụ (b/c);

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Website Cà Mau;

- Chuyên viên các khối;

- Lưu: VT, H28/02.
DANH MỤC

Công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại các xã, phường, thị trấn

(Kèm theo Quyết định số: 306 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau)STT

Lĩnh vực, công việc

Thời gian giải quyết

I

Công việc giải quyết ngay

Trong ngày- Đăng ký khai sinh;

- Khai sinh cho con ngoài giá thú;

- Khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi;

- Khai sinh cho trẻ chết sơ sinh;

- Đăng ký khai sinh quá hạn;

- Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác;

- Đăng ký khai tử;

- Đăng ký khai tử quá hạn;

- Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh;

- Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết;

- Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Bổ sung hộ tịch;

- Cấp Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

- Chứng thực.


II

Công việc giải quyết phải ghi giấy hẹn
1


Lĩnh vực tư pháp

* Bao gồm 12 loại công việc dưới đây:

- Đăng ký lại việc sinh;

- Thay đổi họ tên, chữ đệm cho người dưới 14 tuổi;

- Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi;

- Đăng ký lại việc tử;

- Đăng ký kết hôn;

- Đăng ký lại việc kết hôn;

- Đăng ký việc giám hộ;

- Đăng ký chấm dứt việc giám hộ;

- Đăng ký thay đổi việc giám hộ;

- Đăng ký việc nuôi con nuôi;

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi;

- Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nuôi.

+ Đối với trường hợp thông thường:

+ Đối với trường hợp cần xác minh:
* Riêng các công việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký khai sinh quá hạn; đăng ký khai tử quá hạn thuộc loại công việc giải quyết ngay trong ngày nhưng đối với trường hợp cần phải xác minh

Lĩnh vực địa chính

- Xác nhận thủ tục cấp GCN quyền sở hữu nhà ở, QSD đất ở:

- Xác nhận thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất:

- Chứng thực thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng, cho quyền sử dụng đất:

- Chứng thực thủ tục Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất:

+ Trường hợp đã có Giấy chứng nhận QSD đất:

+ Trường hợp chưa có Giấy chứng nhận QSD đất:

Lĩnh vực xây dựng

(riêng đối với các xã ngoài quy hoạch đô thị)

- Cấp phép xây dựng nhà ở:

- Gia hạn giấy phép:

- Kiểm nhận công trình hoàn thành:


05 ngày


10 ngày

05 ngày
07 ngày

15 ngày
03 ngày
07 ngày

15 ngày


20 ngày

05 ngày


15 ngày


2


3Ghi chú: Thời gian giải quyết tính theo ngày làm việctải về 35.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương