Ñy Ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh an giang §éc LËp Tù Do H¹nh PhócChuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9 Kb.


ñy Ban nh©n d©n céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TØnh an giang §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

 Sè: 1400/2002/Q§.UB Long Xuyªn, ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2002

QuyÕt ®Þnh

V/v Ph©n ®Þnh thÈm quyÒn ®Þa h¹t c«ng chøng

hîp ®ång, giao dÞch liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n

trªn ®Þa bµn tØnh An Giang
Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh an giang
- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND (söa ®æi) ®­îc quèc héi th«ng qua ngµy 21/6/1994;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 75/2000/N§.CP ngµy 8/12/2000 cña ChÝnh phñ vÒ c«ng chøng, chøng thùc;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së T­ ph¸p An Giang.

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay ph©n ®Þnh thÈm quyÒn ®Þa h¹t c«ng chøng hîp ®ång, giao dÞch liªn quan ®Õn bÊt ®éng ®éng s¶n trªn ®Þa bµn tØnh An Giang nh­ sau:

1- Phßng C«ng chøng sè 1 thùc hiÖn c«ng chøng c¸c hîp ®ång, giao dÞch liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n t¹i thµnh phè Long Xuyªn.

2- Phßng C«ng chøng sè 2 thùc hiÖn c«ng chøng c¸c hîp ®ång, giao dÞch liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n t¹i thÞ x· Ch©u §èc.

3- UBND c¸c huyÖn cßn l¹i thùc hiÖn chøng thùc c¸c hîp ®ång, giao dÞch liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 22, 23 cña NghÞ ®Þnh 75/2000/N§.CP ngµy 18/12/2000 cña ChÝnh Phñ vÒ c«ng chøng, chøng thùc.§iÒu 2: - QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

- Giao cho Gi¸m ®èc Së T­ ph¸p tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho Chñ tÞch UBND tØnh.§iÒu 3: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së T­ ph¸p, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, Tr­ëng phßng C«ng chøng sè 1, sè 2 tØnh An Giang vµ thñ tr­ëng c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

KT. chñ tÞch UBND tØnh An Giang

Phã chñ tÞch

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3

- TT.TU ®Ó b¸o c¸o (§· ký)

- TT.H§ND tØnh- L­u.

Ph¹m Kim Yªn


: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương