Ñy ban nhn dn Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam tønh an giang §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 19.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.48 Kb.


ñy ban nh©n d©n CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

TØnh an giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------- ----------------------------------

Sè: 2114/1998/Q§-UB Long Xuyªn, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 1998

QUYÕT §ÞNH CñA Chñ tÞch Uû ban NH©n d©n tØnh

VÒ viÖc bæ sung nhiÖm vô vµ thµnh viªn

Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c cÊp.

----------------
Chñ tÞch Uû ban NH©n d©n tØnh

- C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban Nh©n d©n (söa ®æi) ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 1994;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 154/1998/TTg ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung nhiÖm vô vµ thµnh viªn Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c cÊp;

- Theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh;

- Víi sù tháa thuËn cña c¸c ban §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n.

QUYÕT §ÞNH :
§iÒu 1. Bæ sung nhiÖm vô vµ cñng cè thµnh viªn Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c cÊp tõ tØnh ®Õn c¬ së ®Ó gióp Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh, Thñ tr­ëng c¸c së ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng.
§iÒu 2. Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh cã nh÷ng nhiÖm vô sau :

1.- Thùc hiÖn sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, quÇn chóng nh©n d©n tæ chøc phong trµo thi ®ua yªu n­íc, ph¸t triÓn m¹nh mÏ, réng kh¾p, cã hiÖu qu¶, ®óng h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra cho tõng giai ®o¹n.

Tæng kÕt, ph©n tÝch thùc tiÔn phong trµo, tõ ®ã ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch tæ chøc, chØ ®¹o, x©y dùng vµ nh©n réng ®iÓn h×nh.
2.- XÐt chän nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®Æc biÖt xuÊt s¾c tõ phong trµo thi ®ua yªu n­íc ®Ó Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ó Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh ®Ò nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ, Chñ tÞch n­íc quyÕt ®Þnh khen th­ëng.

§iÒu 3. Thµnh phÇn cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh gåm:

+ Chñ tÞch Héi ®ång do Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh kiªm nhiÖm.

+ C¸c Phã Chñ tÞch Héi ®ång gåm:

- Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc tØnh.

- Chñ tÞch Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh.

- Phã Chñ tÞch Th­êng trùc Héi ®ång do Chñ tÞch UBND tØnh bæ nhiÖm.

+ C¸c Uû viªn Héi ®ång gåm :

- Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh.

- Tr­ëng ban Ban Tuyªn gi¸o tØnh.

- Tr­ëng ban Ban D©n vËn tØnh.

- Chñ tÞch Héi N«ng d©n tØnh.

- BÝ th­ TØnh §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh.

- Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ tØnh.

- ChØ huy tr­ëng BCH Qu©n sù tØnh.

- Gi¸m ®èc C«ng an tØnh.

- ñy viªn chuyªn tr¸ch kiªm Th­ ký cña Héi ®ång lµ Tr­ëng phßng Thi ®ua - Khen th­ëng.

Tïy theo néi dung tõng kú sinh ho¹t cña Héi ®ång, Chñ tÞch Héi ®ång sÏ mêi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan vµ ®oµn thÓ kh¸c ë tØnh tham dù.

§iÒu 4 . C¬ quan th­êng trùc cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh lµ V¨n phßng UBND tØnh.
§iÒu 5 . Héi ®ång lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vµ theo quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång.

C¸c thµnh viªn Héi ®ång ®­îc sö dông bé m¸y cña ngµnh m×nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc Héi ®ång ph©n c«ng.


§iÒu 6 . Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c huyÖn, thÞ x· do Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n huyÖn, thÞ x· lµm Chñ tÞch.

Tïy theo t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cô thÓ, huyÖn, thÞ x· quyÕt ®Þnh c¸c thµnh viªn kh¸c cña Héi ®ång vµ chÕ ®é lµm viÖc theo tinh thÇn vµ néi dung cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh.§iÒu 7 . Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c së, ban, ngµnh, c¬ quan thuéc Uû ban Nh©n d©n tØnh do Gi¸m ®èc, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan ®ã lµm Chñ tÞch Héi ®ång.

Chñ tÞch C«ng ®oµn ngµnh (nÕu cã) hoÆc Chñ tÞch C«ng ®oµn c¬ quan së, ban, ngµnh, c¬ quan thuéc Uû ban Nh©n d©n tØnh lµm Phã Chñ tÞch vµ c¸c Uû viªn gåm Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n (tæ chøc - c¸n bé, v¨n phßng, kÕ ho¹ch, lao ®éng tiÒn l­¬ng....) vµ c¸c ®oµn thÓ kh¸c (thanh niªn, phô n÷....).§iÒu 8 . Gi¸m ®èc, Thñ tr­ëng së, ban, ngµnh, doanh nghiÖp, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x· c¨n cø theo QuyÕt ®Þnh nµy h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc cñng cè kiÖn toµn Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng b¶o ®¶m ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶, theo tinh thÇn ChØ thÞ 35-CT/TW cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®æi míi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng trong giai ®o¹n míi.

§iÒu 9 . QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 10 . Gi¸m ®èc, Thñ tr­ëng së, ban, ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ, Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh, Tr­ëng phßng Thi ®ua - Khen th­ëng c¸c thµnh viªn t¹i §iÒu 3 cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Uû ban NH©n d©n tØnh an giang

N¬i nhËn: chñ tÞch

- Th­êng vô TØnh ñy,

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch UBND tØnh,

- Chñ tÞch, c¸c Phã Chñ tÞch vµ c¸c

thµnh viªn Héi ®ång T§KT tØnh, (§· ký)

- C¸c së, ban, ngµnh, c¬ quan thuéc

UBND tØnh,

- H§ND, UBND c¸c huyÖn, thÞ x·,

- V¨n phßng TU vµ c¸c Ban cña §¶ng, Lª Phó Héi

- V¨n phßng UBND tØnh,- L­u VT.
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương