Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích18.59 Kb.
#567


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 2933 /QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch.

______________________________________CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

-Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

-Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 16 tháng 01 năm 2003 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003; Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) ngày 28/3/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố;

-Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch;

-Xét đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá tại tờ trình số2502/TCVG-BVG ngày 18 tháng 7 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp

dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch:

- Mục 3.4. Tùy theo vị trí thuận lợi hoặc không thuận lợi khi kinh doanh của ô vựa trong khu chợ, được tính hệ số từ 1 đến 1,50 so với các mức giá thuê ô vựa đã quy định tại điểm 3.1, 3.2 và 3.3. Hệ số cụ thể ở từng vị trí do Công ty quản lý chợ đầu mối quy định.

Điều 2. Quyết định này bổ sung một số quy định của Quyết định2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch. Các khoản không đề cập trong Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận : 1, 5, 6, 8, Tân Bình, Thủ Đức, Huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Tổng Công ty Thương mại Saigon, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Hóc Môn, Công ty chợ nông sản Bình Điền, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức khác, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tại các chợ phải di dời có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

-Như điều 3

-Thường trực Thành ủy

-Thường trực Hội đồng nhân dân TP

-Ủy ban nhân dân thành phố

-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

-Thành viên BCĐ di dời

10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm.

-Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

-Hội Nông dân thành phố

-VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT, ĐT, PC

-Các Tổ NCTH-Lưu (TM/L)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Nhân
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 18.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương