Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích26.23 Kb.
#967
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sstraight connector 32Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOstraight connector 31

Số: 586 /GDĐT- QLCSGDNCL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2015


Về chấn chỉnh hoạt động các trường

phổ thông dân lập, tư thục

Kính gửi:

- Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường phổ thông dân lập, tư thục.
Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, trong học kỳ I, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra 20 trường trên tổng số 89 trường phổ thông dân lâp, tư thục do Sở quản lý về các nội dung: tổ chức hoạt động theo Quyết định thành lập; thực hiện Điều lệ trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục hiện hành; thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy học và các cam kết của nhà đầu tư khi thành lập trường.

Sau đợt kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận xét tình hình như sau:

Nhìn chung, các trường tổ chức hoạt động theo quy định, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đảm bảo tỷ lệ, số lượng, chất lượng giáo viên; thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; hầu hết các trường có chất lượng giảng dạy tốt, học sinh đạt tỉ lệ tốt nghiệp cao trong các kỳ thi, điển hình là các trường: Trường Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm, Trường Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh, Trường THCS và THPT Tân Phú.

Về mặt hạn chế: nhiều trường chưa thực hiện tốt công tác Công đoàn, cụ thể là: chưa đăng ký thỏa ước lao động tập thể của trường tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; một vài trường không tổ chức Đại hội Công đoàn giữa nhiệm kỳ và Hội nghị người lao động; chưa trích nộp 2% kinh phí Công đoàn lên cấp trên. Về thực hiện chương trình giảng dạy, một số trường dạy trước chương trình hoặc không có kế hoạch giảng dạy; có trường đã quảng cáo và giảng dạy chương trình nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Về công tác quản lý nhân sự, một số trường chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu chương trình quản lý nhân sự (PMIS). Về cam kết xây dựng trường sau 5 năm hoạt động: một số trường đã thành lập lâu năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được cam kết về đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn. Cơ sở vật chất nhiều trường vẫn phải thuê mướn, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập còn thiếu nên chưa đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của trường.

Để tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải quan tâm, nghiêm túc thực hiện những công việc cụ thể như sau:

1./ Về quản lý nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của trường phải thực hiện theo đúng Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường khi hết nhiệm kỳ phải lập hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận nhiệm kỳ tiếp theo.

- Số lượng giáo viên cơ hữu của trường từ năm thứ ba trở lên phải đảm bảo tỉ lệ không dưới 40% trên tổng số giáo viên (theo tỉ lệ 2,25 giáo viên/lớp đối với bậc THPT; tỉ lệ 1,9 giáo viên/lớp đối với bậc THCS và tỉ lệ 1,2 giáo viên/lớp đối với Trường Tiểu học dạy 1 buổi trong ngày, tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp đối với Trường tiểu học dạy 2 buổi trong ngày ).

- Giáo viên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngoài ngành Sư phạm phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mới đủ điều kiện giảng dạy.

- Giáo viên là người nước ngoài phải có giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

-Thực hiện ký hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên cơ hữu (sau hai lần ký hợp đồng có thời hạn phải chuyển sang hợp đồng không thời hạn); giáo viên thỉnh giảng phải ký hợp đồng thỉnh giảng.

- Phân công người phụ trách Chương trình quản lý nhân sự ngành Giáo dục và Đào tạo (PMIS) và cập nhật dữ liệu, báo cáo đúng hạn.

2./ Về thực hiện chương trình giảng dạy:

- Việc giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đảm bảo đúng theo quy chế chuyên môn, dạy đủ các môn học, đúng số tiết theo quy định. Tất cả các tổ bộ môn đều phải có kế hoạch dạy học, kế hoạch giảng dạy các môn học phải được Hiệu trưởng phê duyệt mới được thực hiện.

- Chương trình nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được triển khai thực hiện.

- Đảm bảo việc phân công giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành được đào tạo.

3./ Về lưu trữ hồ sơ, sổ sách:

- Thực hiện, lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ trường và theo hướng dẫn tại công văn số 1395/GDĐT-TC ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tiến hành rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung những tài liệu tham khảo lưu hành trong nhà trường, đặc biệt là những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài không trái với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

-Việc sử dụng tên Trường để giới thiệu, quảng bá phải theo đúng tên trong Quyết định thành lập trường.

4./ Về công tác Công đoàn và thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động:

- Ban chấp hành Công đoàn khi sắp hết nhiệm kỳ phải liên hệ với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục công nhận Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Trích nộp kinh phí Công đoàn lên cấp trên theo quy định.

- Tổ chức Hội nghị người lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2015 theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và thực hiện nâng lương định kỳ cho người lao động của đơn vị.

- Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Luật Bảo hiểm.

- Thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế.

5./ Về công tác quản lý học sinh nội trú, bán trú: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4625/GDĐT-HSSV ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6./ Về thực hiện cam kết xây dựng trường theo Đề án thành lập trường:

Thực tế hiện nay cho thấy sự tồn tại và phát triển của hệ thống trường ngoài công lập được quyết định chủ yếu bởi các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ quản lý, chất lượng giảng dạy của các trường. Trong những năm qua, một số trường đầu tư chưa đúng mức đã rất khó khăn trong việc tuyển sinh, đến nay có 06 trường phải tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, Hội đồng quản trị các trường cần có sự đầu tư, nghiên cứu thực hiện cam kết về xây dựng trường đạt chuẩn và phát huy những thế mạnh riêng để đảm bảo sự hoạt động ổn định, lâu dài của trường.

Đề nghị các đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện các yêu cầu trong kết luận của đoàn kiểm tra, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 3 năm 2015. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, phúc tra về tổ chức hoạt động của các trường. Đề nghị các ông (bà) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các trường quan tâm, chỉ đạo điều hành, tổ chức các hoạt động của trường theo đúng quy định hiện hành./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc (để báo cáo);- Lưu VT, QLCSGDNCL.

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiếu

tải về 26.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương