Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.04 Kb.
#681

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 11 /QĐ–UBND Quận 7, ngày 21 tháng 6 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế

“một cửa” trong lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương; Thành lập và phát triển doanh nghiệp; Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

tại Ủy ban nhân dân quận 7ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 ngày 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 ngày 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số: /TTr-KT ngày tháng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ban hành Quyết định về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương; Thành lập và phát triển doanh nghiệp; Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận 7.

Điều 2. Kèm theo Quyết định này là danh mục thủ tục hành chính, danh mục phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương; Thành lập và phát triển doanh nghiệp; Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận 7, mẫu phiếu chuyển xét duyệt hồ sơ hành chính một cửa, mẫu văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hành chính, mẫu văn bản trả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” và các mẫu đơn, tờ khai hành chính theo quy định pháp luật, được tổ chức công khai niêm yết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, trụ sở UBND 10 phường và trên website quận 7.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như điều 4;

- UBND thành phố;PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ, VPUBND thành phố;

- TTUB; CVP-PCVPUB;

- UBND 10 phường;

- Tổ Tiếp công dân; Tổ TN&THS (để niêm yết);

- Lưu. (Tuấn).


Đã ký.

Huỳnh Văn HùngКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-12
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-12 -> QUẬN 7 Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 20.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương