Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích22.51 Kb.
#576

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : /QĐ–UBND Quận 7, ngày tháng năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế

“một cửa” trong lĩnh vực An toàn thực phẩm

tại Ủy ban nhân dân quận 7ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 ngày 8 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế tại Tờ trình số: 253/TTr-YT ngày 29 tháng 8 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ban hành Quyết định về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực An toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân quận 7.

Điều 2. Kèm theo Quyết định này là danh mục 03 thủ tục hành chính, danh mục phân công tổ chức thực hiện 03 thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực An toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân quận 7 và các mẫu đơn, tờ khai hành chính theo quy định pháp luật, được tổ chức công khai niêm yết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, trụ sở Ủy ban nhân dân 10 phường và trên website quận 7.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như điều 4;

- UBND thành phố;PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Tư pháp, VPUBND thành phố;

- TTUB; CVP-PCVPUB;

- UBND 10 phường;

- Tổ Tiếp công dân; Tổ TN&THS (để niêm yết);

- Lưu. (Tuấn).

Huỳnh Văn HùngКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-12
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-12 -> QUẬN 7 Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 22.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương