Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phúC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.41 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1091/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 4 năm 2014QUYẾT ĐỊNH


Thay thế, bổ sung Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-CT ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 190/TTr-SNV ngày 27/3/2014 về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay thế, bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh theo Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 1555/QĐ-CT ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đối với các ông, bà có tên sau:

I. Thay thế:

1. Ông Nguyễn Phúc Thọ - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó trưởng Ban thay ông Lê Văn Kiến.

2. Ông Trần Thanh Mai - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh thay Ông Phạm Văn Sơn đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

3. Bà Phạm Thị Hương Giang - Phó Giám đốc Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 1 thay ông Vũ Văn Giảng, đã nghỉ hưu theo chế độ.

II. Bổ sung:

- Ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy nội địa, Công an tỉnh làm thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

III. Các thành viên còn lại được giữ nguyên theo các Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1555/QĐ-CT ngày 18/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các ông, bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phùng Quang Hùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương