Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.11 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­        ­­­­­­­­­­­­----------------------------------

Số: 1745/QĐ-UB Vĩnh Phú, ngày 19 tháng 11năm 1994
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V/v thành lập tổ công tác triển khai việc chuẩn bị và thành lập Cục đầu tư phát triển.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Thông tư liên bộ số 2987/LB-TC-NHNN ngày 15/11/1994 của Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát đầu tư và cho vay ưu đãi đầu tư ngày 01/01/1995.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ công tác giúp UBND tỉnh triển khai việc bàn giao và chuẩn bị cán bộ, cơ sở vật chất để thành lập Cục đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phú gồm các ông có tên dưới đây:
1. Ông Hoàng Kim - Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tổ phó;

3. Ông Nguyễn Đức Nhượng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển, tổ viên;

4. Ông Nguyễn Hữu Bổng - Chi cục Trưởng Chi cục Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phú, tổ viên.


Điều 2.- Biên chế của phòng bố trí 5 người thuộc quản lý Nhà nước (nằm trong tổng số biên chế của sở).
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội căn cứ quyết định thi hành.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Nho


(Đã ký)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương