Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh phú Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 6.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích6.89 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­        ­­­­­­­­­­­­----------------------------------

Số: 1744/QĐ-UB Việt Trì, ngày 30 tháng 8 năm 1996


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V.v Qui định giá bán ngô giống Pacipic (P11) nhập nội

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;- Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-UB ngày 19/4/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 406/VG ngày 16/8/1996.

QUYẾT ĐỊNH:
Đièu 1. Nay quy định giá bán tại Trung tâm khuyến nông 30 tấn ngô giống Pacipic (P11) nhập khẩu của Thái Lan phục vụ sản xuất vụ đông 1996 là 18.500đ/kg (mười tám ngàn năm trăm đồng/kg).
Điều 2. Giao Sở Tài chính Vật giá giám sát kiểm tra thực hiện quyết định này.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm khuyến nông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


K/T CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

PHÓ CHỦ TỊCH

TRẦN NHO

(Đã ký)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương