Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúctải về 17.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích17.52 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1332 /UBND-VX Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2013


V/v Tổ chức tốt các kỳ thi năm 2013

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Giám đốc Điện lực Vĩnh Long;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 – 2013; tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và xét công nhận hoàn thành bậc tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh được nghiêm túc, trật tự, an toàn, công bằng, đúng quy chế, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông, cũng như chuẩn bị các phương án dự phòng khi có sự cố bất thường xảy ra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh nghiêm túc, đúng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó, tập trung làm rõ các điểm mới về công tác tổ chức thi.

- Tuyên truyền, thông báo rộng rãi, kịp thời các quan điểm, chủ trương trong công tác quản lý, các quy định về kỳ thi trên phương tiện thông tin đại chúng, tới các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên và các thí sinh.

- Chỉ đạo các trường phổ thông có lớp 12 thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 và tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho người học.

- Chỉ đạo tốt việc đánh giá và xét công nhận hoàn thành bậc tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông cho học sinh cuối cấp học theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng phương án tổ chức coi thi phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực tổ chức thi của đơn vị; xây dựng phương án chấm bài thi của thí sinh thuộc địa phương, đơn vị theo nguyên tắc giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mà mình giảng dạy.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra, giám sát nhằm góp phần tích cực đảm bảo kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Quy chế thi.

- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, giúp các em học sinh định hướng nghề nghiệp đúng khả năng của mình và phù hợp với kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

- Tổ chức phổ biến, tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi, chấm thi và yêu cầu mọi cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nhằm khắc phục triệt để các sai sót, bất cập trong kỳ thi.

2. Công an tỉnh, Điện lực Vĩnh Long, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm hỗ trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2013 của tỉnh, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, bảo mật việc sao in và vận chuyển đề thi, đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi, an toàn; cung cấp điện ổn định cho việc sao in đề thi và trong các ngày thi tại các Hội đồng coi thi; bảo đảm về thông tin liên lạc; chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi; thông tin tuyên truyền về các kỳ thi, để các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013 được tổ chức tốt, đúng Quy chế.

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long tổ chức xét tuyển sinh học nghề đúng theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trên địa bàn có học sinh dự thi phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức đưa đón thí sinh đến các điểm thi an toàn, tạo điều kiện thuận lợi và an tâm cho thí sinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo các kỳ thi báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh qua điện thoại số 091.3960458 hoặc số 070.3822151 (Ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH


- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT.UBT;

- Lãnh đạo VP.UBT;

- Đài PTTH Vĩnh Long;

- Báo Vĩnh Long;

- Phòng VX;- Lưu: VT, 3.3.2. Đã ký: Phan Anh Vũ
: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> UBND%20Tinh
Van%20ban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UBND%20Tinh -> Vĩnh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2013
Van%20ban -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 17/2012/tt-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UBND%20Tinh -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 2060/bgdđt-ktkđclgd v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Van%20ban -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương