Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập -tự do Hạnh phúctải về 23.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích23.37 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập -Tự do - Hạnh phúcSố:1282 /QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và thực hiện sản xuất cá tra giống theo tiêu chuẩn thực hành nuôi thủy sản tốt toàn cầu (GlobalGAP) tại trại giống thủy sản Vĩnh Long”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 183/2010/TTLT-BTC-BNN, ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số: 1249/QĐ-TTg, ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Xét tờ trình số: 23/TTr.SNN&PTNT, ngày 16/3/2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét công văn số: 243/SNN&PTNT, ngày 20/6/2011 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và thực hiện sản xuất cá tra giống theo tiêu chuẩn thực hành nuôi thủy sản tốt toàn cầu (GlobalGAP) tại trại giống thủy sản Vĩnh Long” như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và thực hiện sản xuất cá tra giống theo tiêu chuẩn thực hành nuôi thủy sản tốt toàn cầu (GlobalGAP) tại trại giống thủy sản Vĩnh Long.

2. Cơ quan chủ quản dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

3. Cơ quan chủ đầu tư dự án: Trung tâm giống Nông nghiệp Vĩnh Long.

4. Cơ quan tư vấn và phối hợp thực hiện dự án:

  • Cơ quan tư vấn xây dựng tiêu chuẩn GlobalGAP: Công ty TNHH Tân Chuẩn, 15/71 Võ Duy Ninh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;

  • Cơ quan tư vấn đánh giá và cấp giấy chứng nhận GlobalGAP: Công ty tư vấn quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Trại giống Thủy sản tỉnh thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long, địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Mục tiêu đầu tư dự án:

6.1 Mục tiêu chung:

Trại giống Thủy sản thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long đạt tiêu chuẩn thực hành nuôi thủy sản tốt toàn cầu sẽ nâng cao chất lượng giống cá tra, đáp ứng yêu cầu hội nhập thủy sản Việt Nam với kinh tế thế giới nói chung; từ đó đáp ứng được nhu cầu sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng cho người nuôi trong tỉnh, góp phần đưa ngành nuôi trồng thủy sản trong tỉnh phát triển theo hướng bền vững.6.2 Mục tiêu cụ thể:

- Ứng dụng thành công công nghệ sản xuất cá tra giống theo tiêu chuẩn quốc tế thực hành nuôi thủy sản tốt (GlobalGAP) và được tổ chức có chức năng, uy tín chứng nhận đạt chất lượng ban đầu;

- Đầu mối cung cấp giống cá tra cho các cơ sở ương nuôi trong và ngoài tỉnh được công nhận tiêu chuẩn GlobalGAP cho các cơ sở ương nuôi trong và ngoài tỉnh;

- Hàng năm cung cấp 300 triệu cá tra bột chất lượng.7. Nội dung đầu tư:

  • Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn thực hành nuôi thủy sản tốt GlobalGAP;

  • Đầu tư cơ sở vật chất tại trại giống thủy sản phù hợp với yêu cầu để tiếp nhận qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP;

  • Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ tiếp nhận áp dụng áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP và công bố áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP;

  • Đánh giá cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại cơ sở lần đầu.

8. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2011 - tháng 7/2012.

9. Kinh phí thực hiện:

9.1 Tổng kinh phí: 782.000.000đ (bảy trăm tám mươi hai triệu đồng). Trong đó:

- Kinh phí thuê tư vấn xây dựng tiêu chuẩn: 65.000.000đ;

- Kinh phí thuê tư vấn đánh giá và cấp GCN: 110.000.000đ;

- Kinh phí thực hiện của chủ đầu tư: 607.000.000đ.

Kinh phí đánh giá tái cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, Trung tâm giống Nông nghiệp Vĩnh Long thực hiện từ nguồn vốn kinh doanh của đơn vị.

9.2 Nguồn kinh phí thực hiện: Chương trình giống và Chương trình Nông nghiệp - nông dân, nông thôn năm 2011.

(Nội dung Dự án, xem trên mạng tin học của Văn phòng UBND tỉnh).


Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long triển khai thực hiện nội dung tại điều 1 của quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn bạc thống nhất với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định.Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long và Giám đốc Trung tâm giống Nông nghiệp Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; - CT&PCT UBND tỉnh;

- BLĐ. VPUBND tỉnh;

- Phòng: KTN, KTTH;

- Lưu: VT, 4.04.05.PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký: Phan Anh Vũ


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương