Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 18.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích18.08 Kb.
#7224
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1398 /QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định và giao cơ quan thẩm định

chủ trương đầu tư các Chương trình và Dự án đầu tư công

theo quy định của Luật Đầu tư công
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 về hướng dẫn phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 715/KHĐT-TĐ ngày 28/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các Chương trình, Dự án đầu tư công của tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án nhóm A

a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực theo phân công của UBND tỉnh.

b) Các thành viên Hội đồng:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thường trực Hội đồng;

- Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

- Giám đốc các sở xây dựng chuyên ngành liên quan đến Dự án: Thành viên;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan đến Dự án: Thành viên;

Đối với các Dự án cần có ý kiến thẩm định chuyên sâu, theo đề nghị của Thường trực hội đồng, Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia làm thành viên hội đồng.2. Đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý; Chương trình, dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư

a) Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Các thành viên Hội đồng:

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính: Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo các sở xây dựng chuyên ngành liên quan đến Dự án: Thành viên;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan đến Dự án: Thành viên;

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

- Theo cụ thể từng Dự án, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể mời thêm các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan và các chuyên gia (nếu cần) để tổ chức thẩm định.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

- Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các Dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C, dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện Luật Đầu tư công, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (báo cáo)

- Th. trực TU, Th. trực HĐND tỉnh; (báo cáo)

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu VT, KTTH.


CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Hữu Hoài


Каталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH

tải về 18.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương