Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 106.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích106.25 Kb.
#7825

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1448/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 19 tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập;

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 5425/BCT-NL ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 371/TTr-SCT ngày 16 tháng 6 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đã được Bộ Công Thương thỏa thuận với tổng số 21 dự án (danh mục, vị trí và thông số chính của các dự án như Phụ lục kèm theo Quyết định này).

2. Trong quá trình triển khai các dự án, các chủ đầu tư và các ngành liên quan phải thực hiện đầy đủ theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

3. Quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cần lưu ý:

- Điều tra, khảo sát kỹ điều kiện địa hình, địa chất (đặc biệt các dự án nằm trong khu vực đá vôi), khí tượng - thủy văn, kinh tế - xã hội khu vực.

- Phân tích để chuẩn xác thêm các thông số chính: Mực nước dâng bình thường MNDBT, mực nước hạ lưu MNHL, công suất lắp máy Nlm nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác của các dự án cũng như hệ thống truyền tải điện.

- Sự phù hợp của hồ sơ thiết kế các dự án liên quan đến mực nước thượng, hạ lưu giữa các bậc thang liền kề trên lưu vực; đánh giá kỹ ảnh hưởng của các dự án trên sông Long Đại đến đường Hồ Chí Minh.

- Phân tích và có biện pháp công trình nhằm đảm bảo nhu cầu dùng nước khác trong khu vực (dân sinh, nông nghiệp, môi trường, du lịch).

- Có biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội trong khu vực.

4. Tổng vốn đầu tư:Tổng vốn đầu tư cho 21 công trình khoảng 2182 tỷ đồng.

Điều 2. Sở Công Thương Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương về tình hình thực hiện các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Lâm Phương

Phụ lục:

DANH MỤC VÀ THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH QUẢNG BÌNH

(kèm theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)TT

Công trình

Kinh độ đập

Vĩ độ đậpHuyện

Sông/suối

Flv (Km2)

Qo (m3/s)

MND (m)

MNHL (m)

Nlm (MW)

1

Long Đại 1

106038'12"

17000'40"

Kim Thủy

Lệ Thủy

Long Đại

104,0

6,62

140,0

120,0

1,7

2

Long Đại 2

106038'10"

17002'30"

Kim Thủy

Lệ Thủy

Long Đại

123,0

7,84

119,0

100,0

1,9

3

Long Đại 3

106038'05"

17004'15"

Lâm Thủy và Ngân Thủy

Lệ Thủy

Long Đại

169,0

10,84

99,0

80,0

2,6

4

Long Đại 4

106029'50"

17007'05"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Long Đại

458,0

29,15

75,0

45,0

10,0

5

Long Đại 5

106028'47"

17011'25"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Long Đại

625,0

39,62

45,0

21,0

11,0

6

Long Đại 6

106029'30"

17016'20"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Long Đại

1135,0

70,39

17,0

5,0

10,0

7

Lồ Ô

106027'08"

17006'50"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Lệ Nghi

78,0

4,86

100,0

50,0

3,2

8

Rào Reng 1

106029'20"

17001'35"

Lâm Thủy

Lệ Thủy

Rào Reng

45,0

2,82

160,0

120,0

1,5

9

Rào Reng 2

106028'45"

17004'37"

Lâm Thủy

Lệ Thủy

Rào Reng

113,0

7,06

110,0

80,0

2,7

10

Khe Đen 4

106024'55"

17020'30"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Khe Đen

101,0

5,91

95,0

70,0

1,9

11

Rào Mây

106021'37"

17014'30"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Rào Mây

25,5

1,53

160,0

50,0

2,1

12

Sông Cát

106024'50"

17013'40"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Sông Cát

96,0

5,84

40,0

20,0

1,5

13

Rào Tràng 1

106026'45"

17018'30"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Rào Tràng

241,0

14,29

60,0

41,0

3,5

14

Rào Tràng 2

106026'35"

17015'50"

Trường Sơn

Quảng Ninh

Rào Tràng

266,0

15,81

40,0

19,0

4,2

15

Rào Cái 2

105047'25"

17051'05"

Dân Hóa

Minh Hóa

Rào Cái

155,0

8,5

100,0

80,0

2,1

16

Ngã Hai 2

105041'40"

17054'05"

Dân Hóa

Minh Hóa

Ngã Hai

63,0

3,45

295,0

220,0

3,3

17

Khe Nét

105055'50"

17059'15"

Kim Hóa

Tuyên Hóa

Khe Nét

160

9,45

60,0

22,0

4,5

18

Khe Nèng

106006'40"

17053'20"

Thạch Hóa

Tuyên Hóa

Khe Nèng

17,5

1,17

100,0

20,0

1,0

19

Rào Trổ

106011'20"

17050'50"

Mai Hóa và Phong Hóa

Tuyên Hóa

Rào Trổ

550,0

41,61

18,0

4,0

5,2

20

Thượng Trạch

106011'22"

17020'28"

Thượng Trạch

Bố Trạch

Cà Ròong

106,0

6,18

358,0

300,0

4,2

21

Sông Đá

106035'30"

17013'30"

Trường Xuân

Quảng Ninh

Sông Đá

70,0

4,51

70,0

20,0

2,7

Tổng cộng

80.8

Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> KinhTeXaHoi -> QuyHoachDinhHuong -> 2011
2011 -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 2020
2011 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
2011 -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
QuyHoachDinhHuong -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QuyHoachDinhHuong -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
QuyHoachDinhHuong -> V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
QuyHoachDinhHuong -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do
2011 -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

tải về 106.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương