Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 26.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.81 Kb.
#5654
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1269/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ

trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng BìnhCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 556/SNN-TCCB ngày 27/4/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp;

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Website Quảng Bình;- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Tiến Hoàng
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2015

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng BìnhSTT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

T-QBI- 258712-TT Thủ tục số 1 QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Thủ tục Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Bãi bỏ theo Điều 63 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

2

T-QBI-258745-TT Thủ tục số 2 QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Thủ tục Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật

Bãi bỏ theo Điều 61 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

3

T-QBI-262602-TT Thủ tục số 3 QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng.

Điểm b, khoản 2, Điều 38 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định cơ quan chuyên ngành BV và KDTV ở Trung ương cấp.

4

T-QBI-258750-TT Thủ tục số 4 QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Thủ tục cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

Bãi bỏ theo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

5

T-QBI-262620-TT Thủ tục số 5 10 QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Thủ tục cấp Thẻ xông hơi khử trùng


Điểm b, khoản 2, Điều 38 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định cơ quan chuyên ngành BV và KDTV ở Trung ương cấp.

6

T-QBI-262620-TT Thủ tục số 5 10 QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Thủ tục cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng


Điểm b, khoản 2, Điều 38 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định cơ quan chuyên ngành BV và KDTV ở Trung ương cấp.

Каталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 26.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương