Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích14.51 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia tách, thành lập ấp mới ở các xã: Gia Canh và Túc Trưng,

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 2453/2003/QĐ-UBT ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bản quy định về chia tách, sáp nhập và thành lập ấp, khu phố trong tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 77/TTr-SNV ngày 15/01/2007 và UBND huyện Định Quán tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 20/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chia tách, thành lập ấp mới ở 02 xã: Gia Canh, Túc Trưng, huyện Định Quán, cụ thể như sau:

1. Xã Gia Canh

Ấp 5 (hiện hữu) có diện tích đất tự nhiên: 7.238 ha; dân số: Có 570 hộ; 2.473 nhân khẩu, gồm 10 Tổ nhân dân.

*Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Phía Tây giáp ấp 3, ấp 4, xã Gia Canh. Phía Nam giáp ấp 9, xã Gia Canh. Phía Bắc giáp xã Phú Hòa, huyện Định Quán và xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

Chia tách ấp 5 thành 02 ấp lấy tên là ấp 5 (mới) và ấp 10, cụ thể như sau:

a. Ấp 5 (mới) sau khi chia tách

+ Diện tích đất tự nhiên: 6.347 ha;

+ Dân số: Có 367 hộ; 1.461 nhân khẩu, gồm 06 Tổ nhân dân.

+ Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Phía Tây giáp ấp 3, ấp 4, xã Gia Canh. Phía Nam giáp ấp 9, xã Gia Canh. Phía Bắc giáp ấp 10, xã Gia Canh.

b. Ấp 10

+ Diện tích đất tự nhiên: 891 ha;
+ Dân số: Có 203 hộ; 1.012 nhân khẩu, gồm 04 Tổ nhân dân.

+ Vị trí địa lý: Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận. Phía Tây, phía Nam giáp ấp 5 (mới), xã Gia Canh. Phía Bắc giáp xã Phú Hòa, huyện Định Quán và xã Phú Điền, huyện Tân Phú.

2. Xã Túc Trưng

Ấp 94 (hiện hữu) có diện tích đất tự nhiên là 4.388 ha; dân số: Có 347 hộ, gồm 1.813 nhân khẩu, 10 Tổ nhân dân.

*Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Phú Ngọc. Phía Tây giáp ấp Phú Thọ, xã Phú Cường. Phía Nam giáp ấp Suối Soong, xã Phú Túc. Phía Bắc giáp ấp 2/97, xã La Ngà.

Chia tách ấp 94 thành 02 ấp lấy tên là ấp 94 (mới) và ấp Suối Dzui, cụ thể như sau:

a. Ấp 94 (mới):

+ Diện tích đất tự nhiên: 3.009 ha;

+ Dân số: Có 148 hộ; 700 nhân khẩu, gồm 04 Tổ nhân dân.

+ Vị trí địa lý: Phía Đông giáp ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng. Phía Tây giáp ấp Phú Thọ, xã Phú Cường. Phía Nam giáp ấp Đồn Điền, xã Gia Canh. Phía Bắc giáp ấp Mít Nài, xã La Ngà.

b. Ấp Suối Dzui:

+ Diện tích đất tự nhiên: 1.379 ha;

+ Dân số: Có 199 hộ; 1.113 nhân khẩu, gồm 06 Tổ nhân dân.

+ Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Phú Ngọc. Phía Tây giáp ấp 94, xã Túc Trưng. Phía Nam giáp ấp Suối Soong, xã Phú Túc. Phía Bắc giáp ấp 1, xã La Ngà.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND các xã Gia Canh, xã Túc Trưng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHVõ Văn Một
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương