Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.35 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­

Số: 4665/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 366/TTr-SXD ngày 25/12/2007 và đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi) tại Tờ trình số 1131/PTKCN-CBDA ngày 12/12/2007 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, với nội dung sau:

Điều chỉnh một phần đường số 2 (đoạn từ đường số 5 đến đường số 6, nằm giữa lô B và lô D) từ chức năng đất giao thông thành chức năng đất công nghiệp để kết nối lô B và lô D thành 1 lô có diện tích khoảng 28 ha.

Bảng cân bằng sử dụng đất được duyệt theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh:

- Đất xây dựng công nghiệp : 63,88 ha, chiếm tỷ lệ 58,37%.

- Đất trung tâm dịch vụ : 1,5 ha, chiếm tỷ lệ 1,37%.
- Đất kho tàng, bến bãi : 6,23 ha, chiếm tỷ lệ 5,69%.

- Đất công viên cây xanh : 16,99 ha, chiếm tỷ lệ 15,52%.

- Đất khu xử lý nước thải : 1,45 ha, chiếm tỷ lệ 1,33%.

- Đất giao thông : 19,38 ha, chiếm tỷ lệ 17,72%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng : 109,43 ha, chiếm tỷ lệ 100%.

Bảng cân bằng sử dụng đất sau khi điều chỉnh:

- Đất xây dựng công nghiệp : 65,809 ha, chiếm tỷ lệ 60,14%.

- Đất trung tâm dịch vụ : 1,5 ha, chiếm tỷ lệ 1,37%.

- Đất kho tàng, bến bãi : 6,23 ha, chiếm tỷ lệ 5,69%.

- Đất công viên cây xanh : 16,99 ha, chiếm tỷ lệ 15,52%.

- Đất khu xử lý nước thải : 1,45 ha, chiếm tỷ lệ 1,33%.

- Đất giao thông : 17,451 ha, chiếm tỷ lệ 15,95%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng : 109,43 ha, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh vị trí nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Tâm, UBND xã Xuân Hiệp, Giám đốc Công ty Sonadezi cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch như đã nêu trên vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc, thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch cho nhân dân và các đơn vị có liên quan biết để chấp hành theo quyết định điều chỉnh được phê duyệt.Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


Đinh Quốc Thái
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương