Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 57.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích57.49 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2005, 2006, 2007

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)
ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

 

Đơn vị chủ đầu tưTổng số

Trong đó

Tổng số


Trong đó

Sự nghiệp

ĐTPT

­


Sự nghiệp

ĐTPT


Có tính chất đầu tư

Sự nghiệp

Có tính chất đầu tư

Sự nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng số

6.975,06.975,0

6.975,06.975,0

 

- Mở rộng Trung tâm Dữ liệu dân cư tuyến huyện (H. Long Thành)

850,0850,0

425,0425,0

UBND huyện Long Thành

- Mở rộng nâng cấp Trung tâm Dân số, gia đình và trẻ em

3.775,03.775,0

113,3113,3

UBDSGĐ và TE tỉnh

- Xây dựng Trung tâm Tư vấn và dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em tỉnh

2.350,02.350,0

209,7209,7

UBDSGĐ và TE tỉnh

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện cho các địa phương

6.227,06.227,0

 

+ Thành phố Biên Hòa

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

Do UBND TP. Biên Hòa lựa chọn chủ đầu tư

+ Thị xã Long Khánh

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

Do UBND thị xã Long Khánh lựa chọn chủ đầu tư

+ Huyện Vĩnh Cửu

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

Do UBND huyện lựa chọn chủ đầu tư

+ Huyện Thống Nhất

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

Do UBND huyện lựa chọn chủ đầu tư

+ Huyện Xuân Lộc

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

"

+ Huyện Cẩm Mỹ

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

"

+ Huyện Trảng Bom

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

"

+ Huyện Nhơn Trạch

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

"

+ Huyện Tân Phú

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

"

+ Huyện Định Quán

 

 

 

 

622,7

 

 

622,7

"TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Nga
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương