Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 10.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích10.59 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 641/QĐĐC-UBND Biên Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Nai ban hành Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch năm 2007


Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch năm 2007 như sau:

Phần thẩm quyền ban hành Quyết định đã ghi:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI”

Nay sửa lại là:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI”

Tại Điều 3 của Quyết định đã ghi: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”

Nay sửa lại là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.”

Phần thẩm quyền ký Quyết định đã ghi:

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”

Dòng thứ năm, trang 2 đã ghi: (Ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-CT-UBND ngày 30/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Nay sửa lại là: (Ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai).

Phần thẩm quyền ký bản chương trình đã ghi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại làTM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH”
Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch năm 2007 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương